Tổng thuật và kết luận hội thảo khoa họcnâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các trường chính trị

Tổng thuật và kết luận hội thảo khoa họcnâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các trường chính trị

(Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy)

Kính thưa:- Đồng chí TS. Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV,

                   - Các đồng chí đại biểu lãnh đạo các trường chính trị trong khu vực,

                   - Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khoa học, trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các trường chính trị” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội thảo có chủ đề, nội dung thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phục vụ ngay cho công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các trường chính trị, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết phát triển địa phương.

Ban Tổ chức đã nhận được 09 tham luận của các trường chính trị thuộc cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Sở Khoa học và công nghệ tỉnh. Tại cuộc Hội thảo hôm nay, chúng ta đã nghe 6 ý kiến phát biểu của các trường trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, 2 ý kiến phát biểu thảo luận thêm tại hội trường. Qua nội dung tham luận của các trường, cho thấy mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, đánh giá, tổng kết những mặt được, chưa được trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của từng trường chính trị ở các địa phương, phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị trước yêu cầu mới.

Tại cuộc Hội thảo hôm nay, chúng ta có thể rút ra một số nội dung có tính chất tổng kết như sau:

- Đa số các ý kiến đều thống nhất đánh giá, nhận định là trong những năm gần đây, các trường chính trị trong khu vực đã có sự chuyển biến tích cực đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc hội thảo, tọa đàm, đề tài khoa học do các Trường Chính trị thực hiện được nâng cao hơn về chất lượng.

- Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các trường đã thu hút được nhiều nhà khoa học quan tâm với số lượng bài viết và nhiều ý kiến đóng góp, giao lưu trao đổi, chia sẻ xung quanh các chủ đề với nhiều kiến thức thực tiễn phong phú từ các địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh; các trường chính trị bạn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, các Trường Chính trị đã thu nhận được nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực, có điều kiện để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy những vấn đề thực tiễn, góp phần xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thông qua các hội thảo, các trường chính trị nâng cao hơn nhận thức và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường; giúp các giảng viên của trường không chỉ có thêm kinh nghiệm viết bài tham luận tham gia hội thảo khoa học các cấp; có thêm công trình nghiên cứu khoa học cho bản thân, có điều kiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy; đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị, đáp ứng yêu cầu của trường và địa phương.

- Các tham luận cũng chỉ ra những hạn chế nhất định trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị đó là nhận thức và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị chưa đồng bộ với nhiệm vụ đào tạo; từ đó dẫn đến thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa đồng đều và chưa hiệu quả; chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chưa sát với yêu cầu tổng kết thực tiễn của địa phương; chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn một cách thiết thực để có tư vấn, đề xuất Tỉnh ủy ban hành những chủ trương, cơ chế, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Từ yêu cầu của thực tiễn và đặc biệt là yêu cầu hướng đến xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, mức 2 phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phải bằng những công trình, sản phẩm về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ đảm bảo chất lượng. Tại cuộc Hội thảo hôm nay để góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các Trường Chính trị, đa số các đại biểu thống nhất đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ giảng viên các trường về tầm quan trọng của công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học. Bởi công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ trước hết là cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp luận cứ khoa học, làm cơ sở cho việc tham mưu, tư vấn chính sách đối với địa phương. Mỗi giảng viên cần xác định nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn là một nhiệm vụ, do đó cần tích cực, chủ động hơn trong hoạt động này, qua đó cũng góp phần nâng cao năng lực tư duy, nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho người giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị; đồng thời nâng tầm các trường chính trị thật sự là trung tâm nghiên cứu khoa học ở các địa phương.

Thứ hai, tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ song hành của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư ngày 13/11/2018. Do vậy, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đối với trường chính trị; cụ thể là đặt hàng về các công trình, đề tài nghiên cứu đối với trường chính trị, giao nhiệm vụ tổng kết thực tiễn; ngoài ra cần định kỳ gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin đối với giảng viên trường chính trị; tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức tham dự các cuộc họp của tỉnh, kể các các cuộc họp của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ban chấp hành đảng bộ huyện, cùng tham gia đi thực tế để giúp giảng viên nắm bắt thực tiễn nhiều hơn.

Thứ ba, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố tạo điều kiện hơn nữa đối với các trường chính trị trong khâu phê duyệt nội dung đề tài trong tỉnh, tích cực hơn trong việc định hướng và gợi mở một số chủ đề để trường tham gia tổng kết thực tiễn gắn với thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, thành phố; đề xuất với Hội đồng Khoa học tỉnh, thành phố, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cho Trường Chính trị ở từng lĩnh vực cụ thể.

Thứ tư, lãnh đạo các trường chính trị cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học của tỉnh, nhất là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh, tổ chức các hội thảo khoa học cấp tỉnh. Quan tâm và thực hiện tốt hơn việc quán triệt, truyền cảm hứng, gợi mở, lựa chọn và tạo cơ hội, điều kiện đối với lực lượng giảng viên, viên chức đủ năng lực, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn của tỉnh. Bám sát, nắm vững chiến lược phát triển địa phương, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố các nhiệm kỳ, nghị quyết tỉnh ủy, thành ủy hàng năm; tình hình thực tiễn của địa phương; các chương trình phát triển của địa phương;…để chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn;… phục vụ cho tỉnh, thành phố. Ví dụ có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu thực hiện nghị quyết 18, 19, 20, 21 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về xây dựng đảng, quản lý đất đai, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tập thể; về liên kết vùng, tiểu vùng; chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực; hay quy hoạch lại các trường đào tạp sau phổ thông của tỉnh; về phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng mới; thích ứng và phòng chống biến đổi khí hậu; phát triển đô thị….

Chủ động liên hệ và thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn gắn với thế mạnh của trường. Đồng thời phối hợp với các Học viện, các trường đại học trong khu vực tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ.

Có kế hoạch bồi dưỡng lực lượng giảng viên, viên chức có năng lực thực hiện nhiệm vụ bởi thông qua đó viên chức, giảng viên trường chính trị học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm với các trường chính trị có cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn ở địa phương và nghiên cứu khoa học.

Tập trung xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ tổng kết thực tiễn địa phương đáp ứng yêu cầu không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo - bồi dưỡng của trường mà gắn với đề xuất việc hoạch định chủ trương, chính sách, cơ chế phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương. Thật sự tạo bước chuyển mới để nâng cao vị thế của trường chính trị là trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh, của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Thưa các đồng chí!

Đánh giá chung cuộc Hội thảo hôm nay đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng sau cuộc Hội thảo hôm nay, từ những vấn đề rút ra mặt được, chưa được và giải pháp được các tham luận đề xuất, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị nói chung, Trường Chính trị Bến Tre nói riêng sẽ khởi sắc và gặt hái được nhiều thành tựu thiết thực, không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiêu chí của Trường Chính trị chuẩn, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị mà còn góp phần đề xuất ban hành những cơ chế, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian đến dự góp phần quan trọng cho thành công của Hội thảo.

Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh