Tình hình, nhiệm vụ năm 2023 và hành động của chúng ta

Năm 2022, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có những khó khăn thách thức, dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Nga - Ucraina, lạm phát, sự chống phá của các thế lực thù địch,... nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi, ý chí tự lực, tư cường, khát vọng vươn lên phát triển quê hương, Đảng bộ và Nhân dân đẩy mạnh thi đua “Đồng Khởi mới”, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt kết quả quan trọng. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, hiệu lực hoạt động tiếp tục tăng cường; kinh tế phục hồi, phát triển toàn diện, tăng trưởng khá cao 7,33% (cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay (hơn 1,5 tỷ USD), nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm được triển khai xây dựng; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu; giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của người dân, không để phát sinh điểm nóng; hoạt động đối ngoại về kinh tế được tăng cường, mở rộng,... Nguyên nhân những thành công đó là do Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bước vào năm mới 2023, năm bản lề, có tính quyết định, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài sản, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Mục tiêu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 9,3% (trở lên); kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 triệu USD (trở lên); GRDP bình quân đầu người 53,9 triệu đồng/người (trở lên); huy động vốn đầu tư toàn xã hội 28.000 tỷ đồng (trở lên); thu ngân sách đạt 5.388 tỷ đồng; giảm hộ nghèo.

Các chỉ tiêu phấn đấu khá cao đòi hỏi các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và quyết liệt hơn trong hành động mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Tỉnh ủy yêu cầu phải tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng phương châm hành động của Đại hội XI là: Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên và thực chất hơn; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng; nâng cao và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là trong giải tỏa, đền bù thực hiện các công trình trọng điểm; lãnh đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không có vùng cấm, bất kể người đó là ai, khắc phục tư tưởng lấy lý do cần sự ổn định để phát triển mà vô tình bao che cho tội phạm, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đồng bộ với các chương trình, nghị quyết chuyên đề, đề án,... cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhằm đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư phát triển, tạo chuyển biến đồng bộ trong các hoạt động kinh tế của tỉnh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung huy động nguồn vốn, thu hút đầu tư xây dựng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước; đặc biệt là tập trung cao cho việc đầu tư thực hiện các công trình trọng điểm; các khu cụm công nghiệp; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động trong dự báo, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; bảo vệ môi trường; đặc biệt là quản lý có hiệu quả vấn nạn ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, chất thải trong sản xuất và sinh hoạt, không để dư luận Nhân dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường sống. Tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt hơn, có hiệu quả nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế số, chính quyền số và xã hội số và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp và địa phương; đầu tư nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống; đầu tư phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển con người Bến Tre theo 10 hệ giá trị: Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, tiến bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là tăng cường đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; không chủ quan, lơ là mà tăng cường công tác phòng, chống, cương quyết không để dịch bệnh bùng phát, nhất là dịch Covid-19. Tập trung lãnh đạo tăng cường củng cố, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo ổn định để phát triển.

Tình hình, nhiệm vụ năm 2023 vô cùng nặng nề, phải phấn đấu rất cao mới có thể hoàn thành, do đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu tình hình và nhiệm vụ chung của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị và của cá nhân - thống nhất nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động đồng bộ và quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

C. V. D

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh