Tinh thần đoàn kết – sức mạnh nội sinh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

Đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc được hình thành và bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam ngày càng được khẳng định. Từ những cuộc đấu tranh của ông cha ta từ ngàn xưa để cùng nhau chinh phục thiên nhiên, phòng chống thiên tai địch họa; những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của các triều đại phong kiến Việt Nam cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ở thế kỷ trước cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn trên chính là minh chứng hùng hồn nhất để khẳng định rằng cho dù gặp phải những thử thách khắc nghiệt đến dường nào, chỉ cần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề đoàn kết, Người khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”[1], “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”[2]

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với vai trò là tổ chức tập hợp, quy tụ thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn quán triệt chân lý đoàn kết là sức mạnh, tập hợp xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu hàng đầu góp phần vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Là một bộ phận hợp thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xem đây là nguồn sức mạnh nội sinh để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi đoàn. Trong năm 2020, với chủ đề công tác Tuổi trẻ Trường Chính trị Bến Tre đoàn kết, sáng tạo, xung phong, vượt khó, xây dựng đoàn vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; được sự định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường và Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn trường đã không ngừng đoàn kết nỗ lực, phấn đấu thực hiện các hoạt động phong trào, có thể kể đến như:

Về công tác tuyên truyền giáo dục, Chi đoàn kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo hoạt động của Đoàn khối đến đoàn viên. Chi đoàn đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua việc tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các buổi sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt Câu lạc bộ Giảng viên trẻ, các hoạt động về nguồn, thăm gia đình chính sách… từ đó, tạo được sự hứng khởi, hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Chi đoàn luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên tổ chức thực hiện nhiều phong trào; tổ chức thành công Hội nghị học tốt nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, khơi gợi sự hứng thú trong học tập, đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị. Hội nghị đã tạo diễn đàn giúp các học viên có điều kiện bày tỏ những khó khăn, trở ngại, đề xuất những giải pháp giúp học viên học tập tốt hơn.

Trong tham gia các hoạt động, đoàn viên Chi đoàn luôn thể hiện bản lĩnh của sức trẻ, nhiệt tình, hăng hái, không ngại khó khăn, là lực lượng xung kích đi đầu, đặc biệt trong công tác phòng chống hạn mặn và dịch bệnh COVID-19 (nCoV); là nòng cốt trong các hoạt động giao lưu thể thao của nhà trường.

Chi đoàn đảm bảo quán triệt sâu sắc tư tưởng đoàn viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khuyến khích đoàn viên khai thác yếu tố tích cực của mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành nhận thức đúng đắn, tích cực viết bài đăng trên chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Website trường.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn luôn quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích đoàn viên học tập, phát triển nâng cao năng lực chuyên môn, vận động đoàn viên tham gia nghiên cứu tài liệu, viết bài cho Website, bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” của nhà trường; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Trong năm vừa qua, Chi đoàn có 01 đoàn viên hoàn thành đề tài khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu xếp loại đạt; 02 đoàn viên là viên chức tập sự giảng thông qua hội đồng khoa học để chuyển thành viên chức chính thức; 09 đoàn viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận (05 đoàn viên tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung; 04 đoàn viên tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên); 02 đoàn viên tham gia học Đại học chính quy văn bằng 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trong công tác xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền, Chi đoàn có 01 đoàn viên được kết nạp Đảng lớp Đảng viên Đồng khởi mới; 01 đoàn viên đã học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; 01 đoàn được Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tuyên dương là đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi đoàn tiếp nhận và ra quyết định thành lập 02 phân đoàn học viên, với tổng số 55 đoàn viên.

Trong thời gian sắp tới, để xây dựng Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre ngày càng đoàn kết, vững mạnh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, để tạo được sự đoàn kết trong Chi đoàn, trước hết Ban Chấp hành Chi đoàn cần phải thật sự đoàn kết. Muốn được như thế bản thân mỗi đồng chí phải thật sự nêu gương, biết truyền cảm hứng trong mỗi đoàn viên, vì lợi ích chung của tập thể, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau, tiên phong đi đầu trong các hoạt động. Cần chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự công bằng, công khai; khi phân công công việc hay giải quyết những thắc mắc tránh việc gây ra ức chế đối với đoàn viên, bởi lẽ sự thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến đoàn viên nhiệt tình và hăng hái tham gia các hoạt động hơn.

Thứ hai, mỗi đoàn viên phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phải hiểu rõ việc tham gia các hoạt động phong trào bên cạnh sự tự giác đây còn là một trong những nhiệm vụ chính trị cần phải hoàn thành để từ đó tự nâng cao ý thức của bản thân. Đoàn viên phải có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Cần xác định rõ, đoàn kết không có nghĩa là im lặng, làm ngơ, là bao che cho những khuyết điểm của nhau mà mỗi cá nhân phải luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; dám nhận ra những thiếu sót của chính bản thân, của đồng chí, đồng nghiệp và thẳng thắn góp ý xây dựng, cùng chia sẻ và tiếp thu những cái hay, cái tốt để phát triển và hoàn thiện, bản thân, Chi đoàn. Đồng thời việc góp ý kiến cần phải chân thành, đúng lúc, đúng nơi, tự phê bình và phê bình phải dựa trên tình đồng chí yêu thương lẫn nhau. Mỗi đoàn viên phải biết đặt lợi ích chung của tập thể, lên trên lợi ích cá nhân, biết vì mục tiêu chung mà phấn đấu, biết nhìn nhận cái đúng cái sai, biết lắng nghe để tự sửa chữa. Đó là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc hơn.

Thứ ba, Ban Chấp hành Chi đoàn cần thường xuyên nắm bắt tư tưởng đoàn viên; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý hiệu quả khi có dấu hiệu mất đoàn kết trong Chi đoàn, đảm bảo xây dựng khối đoàn kết vững mạnh.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới các phong trào hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Chi đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp thích hợp để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, đi đầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên. Các hoạt động của Chi đoàn trước hết cần xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường, theo định hướng của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Chi đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”.

Đoàn kết chính là sức mạnh nội sinh, là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn. Chính vì vậy, mỗi đoàn viên cần không ngừng phấn đấu, nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó “như giữ gìn con ngươi trong mắt mình” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy./.

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.27, 186.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.624.

 CN. Lê Thị Thảo Ngọc
Bí thư Chi đoàn Trường Chính trị

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh