Thông tin trao đổi

Ngày Đăng :
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi 
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật

Luật Căn cước 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã đánh dấu sự phát triển trong công tác lập pháp của Nhà nước Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại, giao dịch, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày Đăng :
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng.

Ngày Đăng :
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Đồng khởi 1960 là một chiến công oanh liệt, một sự kiện lịch sử trọng đại, một mốc son chói lọi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre; là thắng lợi của truyền thống yêu nước, quật cường, của tinh thần dũng cảm, niềm tin, sáng tạo, là thắng lợi của khối đại đoàn kết, của ý Đảng - lòng dân, của tư tưởng tiến công, tiến công liên tục, biết vượt qua khó khăn, thử thách, chớp lấy thời cơ khởi nghĩa giành thắng lợi của Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre. “Nó thúc đẩy toàn Nam bộ nổi dậy chống Mỹ cứu nước với khí thế long trời lở đất.

Ngày Đăng :
ThS. Nguyễn Thị Nga
Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn làm nhà cho tốt phải xây dựng nền móng cho vững, muốn thực hiện kế hoạch cho tốt phải chăm lo củng cố chi bộ. Người khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh.

Ngày Đăng :
CN. Nguyễn Ngọc Diễm
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước, Đảng và Bác Hồ luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Trong bài báo Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém.

Ngày Đăng :
CN. Lê Thị Thảo Ngọc
Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Ở cấp cơ sở, cùng với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách là cầu nối quan trọng nối liền giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Vì vậy, tạo động lực nâng cao chất lượng làm việc cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở là hoạt động cần thiết và góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ngày Đăng :
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương
Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Thực hiện dân chủ ở cơ sở nói chung và dân chủ ở xã, phường thị trấn nói riêng là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, dân chủ sẽ không thể được phát huy đầy đủ khi chỉ có Nhà nước thực hiện tốt vai trò của mình trong việc ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm các quyền dân chủ của Nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật, trong khi ý thức và trách nhiệm của Nhân dân trong thực thi quyền làm chủ chưa tốt.

Ngày Đăng :
CN. Nguyễn Thị Ninh
Viên chức phòng QLĐT&NCKH

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình thế giới và trong nước diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ thì nhiều khó khăn, thách thức đan xen đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, chủ động ứng phó kịp thời theo tình hình của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, công tác ngoại giao thời gian qua đã đạt nhiều thành quả, góp phần gia tăng tiềm lực của quốc gia.

Ngày Đăng :
ThS. Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa NN&PL

Cán bộ  và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam luôn được Hồ Chí Minh và Đảng ta quan tâm đặc biệt.

Ngày Đăng :
ThS. Nguyễn Thị Hiền
Phòng QLĐT&NCKH

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử đất nước, với khát vọng độc lập, hòa bình đã trở thành động lực to lớn, là sợi chỉ đỏ, là nguồn lực nội sinh của dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đưa đất nước phát triển đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua gần 40 năm đổi mới.

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh