Hoạt động

Ngày Đăng :

Nguyễn Phước Tuân
Phòng Đào tạo

Hoạt động dạy và học hay đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quá trình tổ chức, giáo dục, truyền bá một cách cơ bản, có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước…cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và dự nguồn của hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở của địa phương. Từ đó, hình thành ở người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cộng sản; nâng cao trình độ tư duy lý luận, năng lực lãnh đạo, quản lý và phẩm chất đạo đức cách mạng tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tinh thần tự giác, tích cực trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

Trong những năm qua, hoạt động dạy học ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức quản lý…đã thu được những tiến bộ đáng nghi nhận, chất lượng đào tạo chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Học viên sau khi tốt nghiệp đã phát huy tốt năng lực, vận dụng tốt kiến thức đã học và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã đạt những thành tựu đáng trân trọng về chất lượng đào tạo cán bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp trong tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động dạy học ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre còn bộc lộ những bất cập, hạn chế: Hiệu quả chưa cao, chưa có sự đồng đều về kết quả học tập giữa các môn học, phần học, giữa các học viên cùng lớp, học viên các hệ lớp chưa có sự ổn định cần thiết…

Hiện nay chúng ta còn phải đương đầu với không ít khó khăn và thách thức. Cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp vẫn đang diễn ra hết sức sâu sắc và quyết liệt. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tấn công phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân, ra sức xuyên tạc lịch sử dân tộc, vu cáo Đảng và Nhà nước, chúng tấn công vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng và cách mạng nước ta. Cách mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ đang phát triển như vũ bão, trong khi trình độ nhận thức, trình độ trí tuệ của chúng ta còn nhiều hạn chế, không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được tổng kết hoặc chưa đủ cơ sở để làm sáng tỏ, cho nên còn những ý kiến khác nhau.

Trước những yêu cầu và đòi hỏi nêu trên, hoạt động dạy học của nhà trường cần phải cải tiến, đổi mới hơn nữa nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở mà thực tiễn đang đặt ra, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH của địa phương hiện nay và trong thời gian tới.
Để nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, cách thức quản lý; vấn đề cần quan tâm là xây dựng và nâng cao ý thức tự học cho học viên.

Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở các trường, riêng đối tượng học các môn lý luận chính trị, tự học càng có ý nghĩa hơn, bởi vì có nhiều môn học mang tính trừu tượng cao, lượng tri thức và thông tin nhiều, rộng, luôn biến đổi. Do đó, các môn lý luận chính trị luôn được đánh giá khó đối với mọi người học, vì vậy chỉ nghe giảng trên lớp là chưa đủ mà phải kết hợp với quá trình tự học một cách tích cực, tự giác và khoa học mới có thể lĩnh hội sâu sắc và toàn diện.

Tự học giúp phát huy tính tự giác, tích cực, năng lực đọc sách và nghiên cứu của người học để thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở các trường, biến “quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo của học viên”. Do đó, tổ chức tốt việc tự học cho học viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết. Tự học là quá trình nhận thức một cách tự giác, tích cực, tự lực không có sự tham gia hướng dẫn trực tiếp của giáo viên nhằm đạt được mục đích, nhiệm vụ của dạy học. Vì vậy, tự học chính là bước giúp học viên đào sâu suy nghĩ, hệ thống lại những tri thức đã được học, liên hệ nó với các hoạt động, biểu hiện trong thực tế và xây dựng kế hoạch nghiên cứu tài liệu sao cho những điều mình biết luôn có ích và không xa rời hiện thực.

Tự học được tổ chức tốt không những cung cấp cho học viên những kiến thức mới, bổ ích mà còn giúp họ rất nhiều trong công tác sau này. Quá trình tự học sẽ rèn cho học viên thói quen độc lập suy nghĩ, giải quyết vấn đề khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, qua đó giúp họ tự tin hơn trong mọi hoạt động. Khi tự học, học viên sẽ được tiếp cận nhiều thuật ngữ, nhiều cách đề cập một vấn đề, vì vậy họ trở nên năng động hơn, tự chủ hơn trong việc tiếp thu tri thức. Từ đó, thấy được tự học không chỉ là một nhân tố quan trọng trong lĩnh hội tri thức mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách người học.
Tuy nhiên, hoạt động tự học của học viên Trường Chính trị tỉnh Bến Tre những năm gần đây rất hạn chế, không thường xuyên, chỉ tập trung trước các kỳ kiểm tra, thi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học viên.

Phần lớn học viên các hệ lớp đào tạo Trung cấp lý luận Chính Trị - Hành chính nhất là những học viên chưa được đào tạo chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, thường không tiến hành các hoạt động tự học một cách hợp lý, khoa học. Chỉ đến khi bắt buột phải học bài để kiểm tra hoặc thi hết môn mới bắt đầu học những nội dung theo câu hỏi ôn tập. Nhiều học viên không tự chuẩn bị nội dung ôn tập mà photo lại của người khác nên rất khó học thuộc. Thực tế cho thấy khi bước vào phòng thi nhiều học viên chỉ có thể nắm được rất ít nội dung ôn thi (học tủ), nếu đề thi “trật tủ” thì chép bài của người khác hoặc sử dụng tài liệu để làm bài.

Nội dung tự học của học viên Trường Chính trị chủ yếu: Soạn đề cương theo câu hỏi ôn tập của giảng viên, làm bài tập, xem bài mới trước khi nghe giảng và đọc thêm những tài liệu tham khảo khác. Thực hiện hoạt động này giúp học viên hiểu sâu hơn, nắm chắc hơn những kiến thức từng môn học, từ đó giúp học viên phát triển tư duy, trí tuệ và nhận thức. Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên và chất lượng giáo dục của nhà trường.
Để nâng cao ý thức tự học cho học viên ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre hiện nay, cần chú ý những vấn đề sau:

Nâng cao nhận thức cho giảng viên, chủ nhiệm lớp và học viên chủ yếu là học viên các hệ lớp chưa qua đào tạo chuyên môn từ Cao đẳng trở lên về vấn đề tự học. Vì nhận thức nói chung là một thành tố trong cấu trúc tâm lý, nhân cách của con người, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối hoạt động của con người, chỉ có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của học viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, trước hết cần nâng cao nhận thức về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa và tác dụng của vấn đề tự học cho đội ngũ giảng viên, chủ nhiệm lớp và học viên; xem đây là giải pháp hàng đầu và cần được thực hiện một cách thường xuyên.

Đối với giảng viên giảng dạy những môn đầu tiên của khóa học và đội ngũ chủ nhiệm các lớp cần nắm rõ tác dụng và ý nghĩa của vấn đề tự học, ngay từ đầu khóa học cần giúp học viên các lớp hình thành ý thức tự học và tổ chức tự học một cách tích cực, tự giác. Kết hợp lòng ghép những nội dung hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng tự học cho học viên trong quá trình giảng bài và sinh hoạt lớp. Chú ý tăng cường giáo dục động cơ, thái độ học tập cho học viên; hướng dẫn, chỉ đạo học viên xây dựng kế hoạch tự học.

Giảng viên bộ môn thiết kế bài giảng theo một chuỗi tình huống có vấn đề và hướng dẫn học viên tự giải quyết. Lồng ghép bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng tự học cho học viên ngay trên lớp, tạo điều kiện cho học viên bộc lộ khả năng tự học như: Phân tích, tổng hợp, khái quát, trừu tượng hóa vấn đề; đồng thời bồi dưỡng phương pháp đọc sách, tóm tắt, hệ thống hóa tài liệu và phương pháp nghiên cứu nói chung.

Tác động, hướng dẫn và tạo điều kiện để từng học viên tự giác, độc lập xây dựng kế hoạch, phương pháp tự học phù hợp với bản thân. Tự năng động, tìm tòi, phân tích những sách vở, tài liệu liên quan để tự mình làm chủ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ngoài giờ học trên lớp.

Đảm bảo các điều kiện tự học cho học viên như xây dựng phòng đọc thư viện, tăng cường các thiết bị nghe nhìn, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho hoạt động sinh hoạt ngoại khóa và nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài tỉnh.

Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một cách nghiêm túc, công bằng, khách quan nhằm kích thích sự nỗ lực, sự cố gắng và lòng say mê học tập của học viên làm tăng ý thức tự học cho từng học viên. Ngoài ra cần chú ý tạo động lực học tập cho học viên thông qua việc: Đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức và điều khiển hợp lý các hoạt động học; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ học tập, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc học chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính để hình thành động cơ học tập nói chung và ý thức tự học của học viên.

Vấn đề tự học có vai trò, ý nghĩa và tác dụng rất quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Thực hiện tốt vấn đề tự học giúp học viên rèn luyện thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, qua đó giúp họ tự tin hơn trong mọi hoạt động. Đội ngũ giảng viên, giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm giúp học viên xây dựng ý thức tự học và tiến hành tự học đạt hiệu quả cao; nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để học viên gặp thuận lợi trong tự học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả vấn đề tự học của học viên nhất định góp phần to lớn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của địa phương./.

Ngày Đăng :

Huỳnh Sĩ Tân
         Phòng Đào tạo

 

Ngày 05 tháng 09 năm 2012, khai giảng năm học 2012 - 2013, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến tre đã phát biểu chỉ đạo những công việc cần tập trung trong năm học mới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện việc mở các lớp theo kế hoạch được duyệt của năm 2012, đồng thời căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, Trường Chính trị sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Trong công tác đào tạo, tập trung đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; cải tiến quy trình quản lý đào tạo đảm bảo đúng theo quy chế; tiếp tục củng cố các khâu còn yếu trong quá trình dạy - học.
Trong phạm vi bài viết này xin đề cập đến những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Thực tế cho thấy, quản lý học viên là một trong những hoạt động quan trọng, mang tính  thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả  đào tạo. Bởi vì, kết quả học tập của học viên phụ thuộc vào nhiều yếu  tố như: Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, động cơ, thái độ, phương pháp học tập của học viên. Trong đó, yếu tố chủ quan của người học là rất quan trọng, nếu không muốn nói là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, việc quản lý, theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của học viên có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò chủ động của người học từ đó nâng cao chất lượng và kết quả học tập.

Đối tượng đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và  các đoàn thể ở cấp cơ sở và dự nguồn các chức danh trên. Đây là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, cương vị công tác, sự hiểu biết xã hội và tuổi đời cũng khác nhau. Đa số đi học vì muốn nâng cao trình độ nhận thức để làm việc có hiệu quả trên thực tế. Song, cũng có những trường hợp do chưa xác định đúng động cơ  học tập, với tâm lý đi học để có bằng cấp, chứng chỉ đảm bảo chuẩn hóa văn bằng.

Từ  những đặc điểm nêu trên, công tác quản lý học viên có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là, việc quản lý thời gian lên lớp nghe giảng, tỷ lệ chuyên cần, phương pháp học tập,...một số học viên thực hiện chưa nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả còn thấp.

 Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân. Có những học viên thực sự do yêu cầu công tác phải nghỉ học hoặc do có sự trùng lắp giữa các chương trình đào tạo; có nguyên nhân từ chất lượng giảng dạy của một số giảng viên còn hạn chế, làm cho học viên không hứng thú, ngại lên lớp; hiện tượng nêu trên theo chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý học viên chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Từ thực tế ở nhà trường và qua tham khảo kinh nghiệm ở một số trường khác, để tăng cường công tác quản lý học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, theo tôi cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau:

 - Một là: Phải thống nhất về trách nhiệm quản lý học viên cũng như hành động trong công tác quản sinh, từ Ban Giám hiệu, các khoa, phòng đến đội ngũ giảng viên, chủ nhiệm lớp. Đòi hỏi phải coi đây là một trong những khâu quan trọng của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Muốn vậy, dựa trên cơ sở các quy định của Trung ương, nhà trường cần xây dựng thành những quy định cụ thể, mang tính khả thi. Mặt khác, yêu cầu giảng viên khi lên lớp phải điểm danh, nhận xét vào sổ đầu bài qua từng buổi học. Kiên quyết thực hiện nghiêm nội quy, quy chế thi, kiểm tra (bao gồm kiểm tra sĩ số học viên, kiểm tra việc đeo thẻ học viên, xét điều kiện thi, coi thi, chấm thi; những học viên thiếu bài nhất thiết phải được học bù, học lại trước khi thi).

  - Hai là: Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nhằm xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng cho người học. Việc này phải được tiến hành ngay từ đơn vị cơ sở khi cử cán bộ đi học và phải được tiến hành thường xuyên trong suốt thời gian học viên học tập tại trường. Làm công tác tư tưởng đối với học viên  là trách nhiệm chung của Ban Giám hiệu, các khoa, phòng chức năng, chủ nhiệm lớp, ban cán sự và mỗi học viên phải tự làm tư tưởng cho chính mình.

  - Ba là: Lựa chọn, bố trí chủ nhiệm lớp có năng lực và trách nhiệm, không ngừng nâng cao vai trò của chủ nhiệm lớp và ban cán sự lớp. Chủ nhiệm lớp phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý học viên. Muốn vậy, chủ nhiệm lớp phải được tham gia quản lý, điều hành quá trình đào tạo từ khâu  phổ biến chương trình, kế hoạch đến việc quản lý theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của học viên; ban cán sự lớp theo dõi tinh thần, thái độ học tập của từng học viên, thường xuyên và kịp thời báo cáo với Hiệu trưởng và Trưởng phòng Đào tạo về tình hình mọi mặt của lớp. Đồng thời, nắm chắc hồ sơ học viên để cung cấp cho Hội đồng xét tốt nghiệp, đảm bảo đánh giá chính xác kết quả học tập của từng học viên. Trường hợp học viên nghỉ học nhiều, nhà trường cần có công văn thông báo cho Đảng ủy, UBND nơi cử cán bộ đi học biết, để cùng có biện pháp khắc phục, đảm bảo sĩ số lớp học.

- Bốn là: Nhà trường cần phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị cử cán bộ đi học để quản lý học viên. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm nhà trường gửi phiếu thông báo kết quả học tập và thời gian học trên lớp của học viên về đơn vị. Đề nghị đơn vị xác định việc đi học là một trong những nhiệm vụ chính của cán bộ, lấy kết quả học tập là tiêu chí bình xét thi đua, xét danh hiệu phấn đấu của đảng viên hàng năm.      

- Năm là: Tăng cường công tác Thanh tra giảng dạy, Thanh tra thi, kiểm tra của Ban Giám hiệu  đối với các lớp, các hệ  (đặc biệt là các lớp tại chức); chủ nhiệm lớp, bộ phận quản  sinh, kiểm tra giờ tự học của học viên nội trú, phát huy hiệu quả hoạt động của Thanh tra giáo dục nhà trường.

 Tóm lại, tuy không phải là mới, song nếu được thực hiện thường xuyên và đồng bộ những biện pháp nêu trên chắc chắn sẽ tạo nên những chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý học viên.  Điều đó sẽ góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước trong thời kỳ mới./.

Ngày Đăng :

Nguyễn Thị Hiền
                                                                            Phó Trưởng phòng Đào tạo

 

Để có một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Người xem đây là biện pháp quan trọng để đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa. Người lý giải rằng: Không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng. Người thường nhắc lại luận điểm của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu học tập của cán bộ là “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, học tập lý luận chính trị là để nắm tinh thần cách mạng của lý luận, qua đó xây dựng lập trường, quan điểm, phương pháp cách mạng phù hợp; học tập lý luận phải nắm nội dung khoa học thiết thực của lý luận, phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của nhân dân để phát triển lý luận cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn; phải biết vận dụng lý luận sát với thực tiễn, học đi đôi với hành,…Lời dạy của Bác là chỉ dẫn quan trọng nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, bộ máy nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong năm học qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre không ngừng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2011 - 2012, nhà trường đã đào tạo được 18 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp Hành chính với 1.703 học viên; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác cho 3.565 học viên. Ngoài ra, thực hiện chủ trương về đào tạo chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ đại học chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo trên địa bàn của tỉnh, nhà trường đã liên kết với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, khu vực IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Hành chính đào tạo 08 lớp với 752 học viên.

Có thể khẳng định rằng, trong năm học qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường đã đáp ứng nhu cầu về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Công tác quản lý và quy trình đào tạo có nhiều đổi mới. Trong đào tạo, bồi dưỡng luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm phương châm gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục đáng kể tình trạng sách vở, giáo điều. Nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố hợp lý trong các phương pháp truyền thống với năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; tiến hành chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và lý luận chính trị cho học viên thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Trong hoạt động dạy - học, vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vừa tích cực đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên môn theo hướng chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế. Do đặc điểm riêng của nhà trường là đơn vị sự nghiệp của Đảng, không nằm trong hệ thống giáo dục và đào tạo nên việc bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng sư phạm cho đội cán bộ, giảng viên luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Để đáp ứng được yêu cầu thực tế, đội ngũ giảng viên nhà trường không ngừng tự học, tự nghiên cứu và tự trưởng thành. Cùng với trách nhiệm, năng lực và lòng yêu nghề, lực lượng giảng viên nhà trường đã dần lớn mạnh về chất: Vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, vừa có trí tuệ cao, tư duy sâu sắc và trình độ nghiệp vụ sư phạm giỏi. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã có 15/27 giảng viên đạt trình độ thạc sĩ ở tất cả các chuyên ngành cơ bản (chiếm gần 55,6 %), có 08 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục chú trọng kiện toàn số lượng giảng viên theo biên chế, đồng thời quan tâm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên bằng nhiều cách thức khác nhau như: Luân phiên cử đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ...

Cùng với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh. Kết quả nghiên cứu trong năm học qua không chỉ trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý mà còn góp phần cung cấp cơ sở khoa học, lý luận cho sự nghiệp phát triển chung của nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo. Xác định rõ, nghiên cứu khoa học phải gắn bó chặt chẽ với hoạt động chuyên môn, do đó nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xây dựng các dạng bài tập tình huống cho hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở,…vừa bảo đảm tính cơ bản, thống nhất, chuyên sâu, gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới có tính khái quát cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng hiện nay.

Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên thì việc đổi mới phương pháp học tập, xây dựng động cơ và ý thức học tập của học viên cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở các quy chế về chiêu sinh, học tập, kiểm tra, thi hết môn, viết tiểu luận,…do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, Trường Chính trị Bến Tre đã cụ thể hóa để quản lý chặt chẽ quá trình dạy và học. Việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được đổi mới, nội dung tổng hợp, kiến thức rộng, không giới hạn nội dung ôn tập, có sự vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Việc nghiên cứu viết tiểu luận cuối khóa cũng được đổi mới, đề tài đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực dưới dạng xử lý tình huống. Công tác quản lý các khâu trong quá trình đào tạo: Lên lớp, nghe giảng, thảo luận, kiểm tra, thi, viết tiểu luận cũng được nhà trường quan tâm. Trong quản lý các lớp tại chức đưa ra nhiều biện pháp cụ thể để quản lý. Định kỳ thông báo kết quả học tập của học viên về địa phương…

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường còn bộc lộ một số mặt hạn chế:

- Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn, nhất là việc trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác; động cơ, ý thức tự học tập, tự rèn luyện của một bộ phận học viên chưa cao.
- Nội dung, chương trình học còn nhiều bất cập, có sự chồng chéo về đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng.
- Phương pháp giảng dạy của một số giảng viên còn nặng về thuyết trình, diễn giảng, chưa thực sự phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
- Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thiếu đồng bộ nhất là khâu quản lý chất lượng tự học tập và tự rèn luyện của học viên.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, trong thời gian tới, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Quản lý tốt việc thực hiện quy chế đào tạo, đặc biệt là những quy định về thi, kiểm tra; duy trì tốt nề nếp dạy và học; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường hướng dẫn bài tập tình huống; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn; học đi đôi với hành” tăng cường quản lý các khâu tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học. Tiếp tục đổi mới viết tiểu luận cuối khóa, đề tài đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực dưới dạng đề án công tác, kế hoạch công tác, xử lý tình huống…
- Tăng cường và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là một yêu cầu có tính sống còn của một Trường Chính trị. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là một việc làm khó, đòi hỏi nhà trường phải tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ và phải có thời gian. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Trường Chính trị Bến Tre sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để xứng đáng là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhà đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay./.

 

Ngày Đăng :

Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                                             Trưởng khoa Lý luận MLN, TTHCM

Hòa cùng không khí tưng bừng, sôi nổi và hân hoan của những ngày long trọng chào mừng Cách mạng tháng Tám và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9//2012). Chúng tôi có dịp trở lại An Nhơn với những nét khởi sắc của phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng xã văn hóa giai đoạn 2011 - 2015, định hướng xây dựng xã nông thôn mới 2020 trong lòng ai ai cũng xen lẫn niềm vui với những nỗi lo toan bộn bề khó tả cho chặng đường phấn đấu tới đây của xã.

An Nhơn thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thạnh Phú cách trung tâm huyên 19 km về hướng đông với diện tích tự nhiên là 2556 ha. Tổng số hộ gia đình là 1348 hộ với 6102 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu là nuôi trồng thủy sản kết hợp với sản xuất nông nghiệp.

Năm 2012 diện tích nuôi thủy sản toàn xã là 2241 ha. Trong đó có 223 ha nuôi tôm thâm canh (21 hộ gia đình tham gia với 33,15 ha chủ yếu là khu vực K22). Tổng sản lượng hàng năm ước đạt 700 tấn. Đa số hộ nuôi đều có lãi trong đó có 30% số hộ có lãi từ 30 triệu đồng trở lên.

Nông nghiệp với tổng diện tích cấy, xạ là 1070 ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 3,5 tấn/ha. Nhìn chung năng suất lúa và sản lượng thủy sản còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng đất đai và thế mạnh các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã. Trong những năm qua, có nhiều mô hình sản xuất đạt 50 triệu/ha/năm góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã là 13,6 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với nhiều chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhu cầu và mức hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần ngày càng được chú trọng đáp ứng kịp thời.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã ngày càng được các chi ủy, cấp chính quyền, đoàn thể, mặt trận và nhân dân hưởng ứng một cách tích cực, Ban chỉ đạo của xã không ngừng được củng cố và phát huy vai trò trong việc chỉ đạo và vận động các hộ gia đình thực hiện 7 thiết chế văn hóa  nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tính đến nay, toàn xã có 1291/1384 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa đạt 96%, có 1526 người lớn gương mẫu và 688 trẻ em chăm ngoan. Toàn xã có 03 nơi thờ tự, 01 trường học được công nhận đơn vị văn hóa, 3/3 ấp được công nhận là ấp văn hóa. Các loại hình câu lạc bộ ở các ấp trong toàn xã nội dung sinh hoạt phong phú, phương thức hoạt động đa dạng đáp ứng kịp thời nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

Tình hình kinh tế có bước phát triển khá ổn định, văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao một bước, vấn đề an sinh xã hội được xã quan tâm chu đáo. Đến nay toàn xã có 234 đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định 290 của Thủ tướng chính phủ. Năm 2011, toàn xã sẽ xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng chính phủ. 06 tháng cuối năm năm 2011, Trạm y tế xã thực hiện đề án 52 của Chính phủ về việc khám và điều trị cấp thuốc miễn phí cho 123 người mắc bệnh. Các ban ngành đoàn thể của xã đã tặng 100 phần quà cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Vấn đề xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được cấp ủy và chính quyền đoàn thể quan tâm một cách thiết thực, vì nó là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực, đời sống xã hội dân cư nông thôn. Tính đến nay, toàn xã đã xây dựng xong 10 km đường pê-tông, đường liên ấp, 09 cây cầu pê-tông với tổng kinh phí là 04 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Nạo vét 09 tuyến kênh dài 9,1 km. Có 1324/1384 hộ gia đình sử dụng điện đạt 95,66%. Toàn xã có 703 máy điện thoại cố định, bình quân 11,5 máy/100 dân. Chợ xã đã đưa vào hoạt động với kinh phí xây dựng là 900 triệu đồng. Trường mẫu giáo và đền thờ liệt sĩ xã đang đi vào giai đoạn thi công hối hã kịp tiến độ hoàn thành trong năm 2011.

Vấn đề phát huy nguồn nhân lực của địa phương được quan tâm một cách tích cực, đến nay toàn xã có 57/57 giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 33 giáo viên trên chuẩn. Hàng năm giải quyết khoảng 500 lao động có việc làm ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 100% đạt chuẩn theo quy định.

Đạt được những kết quả đáng trân trọng trên, một trong những nguyên nhân cơ bản có tính quyết định như Hội nghị tổng kết năm 2011 của Đảng bộ xã An Nhơn khẳng định đó là sự lãnh chỉ đạo, quản lý điều hành, công tác vận động quần chúng của các cấp ủy, chính quyền và mặt trận, đoàn thể cùng với tính gương mẫu, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn bộ hệ thống chính trị của xã. Song song đó là sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân trong thực hiện nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền và mặt trận, đoàn thể của xã.

Trong những năm tới, tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2012 của Đảng bộ xã An Nhơn cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm là “Tập trung phát triển kinh tế, xây dựng và nâng cao chất lượng xã văn hóa 2011 - 2015, định hướng xây dựng xã nông thôn mới 2020”.

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vì hiện tại toàn xã còn 424 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 30,6% (so với chỉ tiêu của huyện là 23%), song cũng vô cùng tự hào của một xã có truyền thống cách mạng trong kháng chiến cũng như trong xây dựng nông thôn mới những năm qua.

Thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trên, theo chúng tôi trong những năm tới đây, các cấp ủy, chính quyền và mặt trận, đoàn thể cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn bộ hệ thống chính trị của xã và nhân dân cần có sự đồng thuận cao, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách sinh động và thiết thực nhất.

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2012 của Đảng bộ xã An Nhơn cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát phấn đấu đến giữa năm 2012 đạt chuẩn xã văn hóa, đến năm 2015 có 70% ấp đạt tiêu chí nông thôn mới, năm 2020 xã được công nhận là xã nông thôn mới.

Thực hiện mục tiêu trên, sơ kết 06 tháng đầu năm 2012 của Đảng bộ xã An Nhơn đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới cấp xã trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của xã.
- Điều tra khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới trên toàn xã.
- Tuyên truyền vận động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, các hội viên và nhân dân toàn xã nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về các tiêu chí xây dựng, nâng cao chất lượng xã văn hóa và 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.
- Xây dựng mô hình xã nông thôn mới ở các ấp trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động các ấp văn hóa đồng thời củng cố, kiện toàn, nâng cao các tiêu chí văn hóa tạo tiền đề, điều kiện xây dựng xã nông thôn mới.
- Tranh thủ các nguồn lực của trên hỗ trợ cho địa phương nhằm tập trung phát triển kinh tế, xây dựng và nâng cao chất lượng xã văn hóa 2011 - 2015, định hướng xây dựng xã nông thôn mới 2020.
- Phối hợp với các trung tâm của huyện mở nhiều lớp tập huấn cho nhân dân tạo điều kiện để lao động ở nông thôn có việc làm ổn định góp phần tăng thu nhập, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo nhằm đạt tiêu chí xã nông thôn mới.   
- Phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trong toàn xã vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu không mệt mỏi nhằm tập trung phát triển kinh tế, xây dựng và nâng cao chất lượng xã văn hóa 2011 - 2015, định hướng xây dựng xã nông thôn mới 2020.

Thực tế đã chứng minh dưới sự lãnh đạo đứng đắn của Đảng ủy và sự đồng thuận cao của nhân dân, An Nhơn đã vinh dự và long trọng tổ chức đón nhận danh hiệu xã văn hóa trong những ngày thu của năm 2012.

Rồi đây khi huyện lộ 17 đã thông xe đưa vào sử dụng, diện mạo mới của xã An Nhơn bao nhiêu ước mơ giờ đã thành hiện thực, các tiêu chí của một xã văn hóa sẽ hoàn tất và là tiền đề nhằm hướng đến xây dựng xã An Nhơn, xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới 2020.

Tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, song có sự đồng thuận cao của các cấp ủy, chính quyền và mặt trận, đoàn thể cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn bộ hệ thống chính trị của xã và nhân dân, khi ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng thì chắc chắn An Nhơn sẽ thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng xã văn hóa giai đoạn 2011 - 2015, định hướng xây dựng xã nông thôn mới 2020./.

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh