Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 23:10

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 17/11/2020
Đặng Văn Cử
Cựu học viên Trường Chính trị Bến Tre
 

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm, ngày lễ hội của ngành giáo dục, ngày tôn sư trọng đạo được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 nhằm tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Dịp này, hòa cùng niềm vui chung của toàn xã hội và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc qua bài viết “Ngôi trường trong tôi”.

Ngày Đăng : 16/11/2020
Nguyễn Thị Hiền
Phó Chủ tịch CĐCS
 

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam...

Ngày Đăng : 23/10/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
                            Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Trường Chính trị Bến Tre luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên đủ chuẩn chất, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xác định việc xây dựng đội ngũ giảng viên vừa có đức, vừa có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà. Đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên và sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Ngày Đăng : 23/10/2020
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn giữ một vị trí quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vai trò quan trọng của người phụ nữ đã được chứng minh trong suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, là nồng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp gạo nuôi quân, chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh, nuôi giấu cán bộ, vận chuyển thương binh...

Ngày Đăng : 19/10/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Cách mạng bao giờ cũng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân. Cách mạng muốn bảo đảm thắng lợi, phải tập hợp được Nhân dân và Nhân dân phải có người lãnh đạo. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều xuất phát từ tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh:Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân,... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”[1].

Ngày Đăng : 19/10/2020
ThS. Võ Thái Bình
Phó Trưởng Khoa NN&PL
 

Ngày 09/3/2020 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Điều này, một lần nữa Đảng ta khẳng định vị trí vai trò của KTTT dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, đây là điều có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ngày Đăng : 19/10/2020
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT&NCKH
 

Hiện nay là thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0), người phụ nữ của thời đại 4.0 được gán cho rất nhiều trọng trách nặng nề, vừa phải phát triển sự nghiệp vừa chăm lo cho tổ ấm gia đình mình. Do vậy, người phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn, rào cản của xã hội từ trong công việc, từ phía gia đình. Thế nhưng, với phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam luôn là phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp, thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng định vị thế của các chị trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Ngày Đăng : 19/10/2020
ThS. Nguyễn Thị Yến
Nguyên Trưởng khoa NN&PL
 

Bài báo Dân vận còn gọi là tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15/10/1949, cách đây 71 năm dưới bút danh X.Y.Z. Để nói đúng giá trị lịch sử của tác phẩm, tính hiện thực, thời sự và khoa học nhiều tác giả, bài viết, bài nói đã dùng nhiều ngôn từ để phân tích những giá trị của tác phẩm này. Với sự chắc lọc rất tinh tế, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính khái quát cao; kết cấu mạch lạc, chặt chẽ, sáng rõ, dễ nhớ, dễ thuộc và dễ làm theo. Chỉ với 612 từ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cho bất cứ ai là cán bộ, là công bộc của dân đều hiểu để thực hiện công tác dân vận cho đúng.

Ngày Đăng : 14/10/2020
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Thực tiễn đã chứng minh, không ai trở thành người lãnh đạo của Đảng mà không trải qua là đảng viên từ chi bộ lên, không ai là cán bộ lãnh đạo và quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể mà không trải qua quá trình học tập lý luận chính trị từ trong hệ thống các trường lớp của Đảng. Lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, mang tính Đảng, tính giai cấp, đồng thời có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa học cao. Học tập lý luận chính trị bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,… Sau khi được trang bị những kiến thức cơ bản đó, học viên sẽ vận dụng được vào thực tiễn công tác, trong cuộc sống của bản thân. Nắm vững lý luận chính trị sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, quyết định sự thành công của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Ngày Đăng : 02/09/2020
ThS. Dương Quốc Hoàng - Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Thành Phương - Trưởng Khoa LLCS
 

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị ở nhiều mặt. Trước hết, Tuyên ngôn độc lập công bố với quốc dân đồng bào và với thế giới việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà sự ra đời là kết quả của quá trình hơn 80 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất, anh dũng, hy sinh của bao thế hệ người Việt Nam. Bản Tuyên ngôn đã tố cáo và lên án tội ác man rợ của thực dân Pháp đã gây ra trên đất nước ta. Với tính chất chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, Bản Tuyên ngôn khẳng định với thế giới cơ sở pháp lý về quyền của dân tộc Việt Nam “Được hưởng tự do và độc lập”; đồng thời, vạch ra cơ sở thực tế là Việt Nam “thực sự đã thành một nước tự do và độc lập”. Cơ sở pháp lý của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xác định trên hai góc độ: Đã đứng về phe đồng minh chống Nhật; toàn dân đã khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Nhật. Pháp lý hiện đại công nhận quyền đương nhiên nắm chính quyền của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi