CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:26

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 15/05/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến tính thực tế, bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ yêu cầu thực tế. Muốn đạt được kết quả đó thì việc học phải xuất phát từ yêu cầu của công việc và phải học cặn kẽ, thấu đáo. Người mong muốn việc học - hành (tức là nhận thức - hành động) phải đạt tới chỗ thấy cho hết, nhìn cho thấuTheo Người học tập trong nhà trường, trong sách vở chưa đủ mà phải học cả trong cuộc sống, học ở người khác… Phương châm “lý luận gắn liền với thực tiễn” luôn là một tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Qua nghiên cứu thực tế, giảng viên sẽ gắn kết những tri thức lý luận đã truyền đạt đến học viên với thực tiễn đang diễn ra một cách sinh động và phong phú, đánh giá tính đúng đắn của lý luận khi nó được cụ thể hóa trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, giảng viên cần phải được tăng cường nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

Ngày Đăng : 15/05/2020
ThS. Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

1. Khái lược tác phẩm Nhật ký trong tù

Khi còn cắp sách đến trường, trong những tác phẩm được các Thầy, Cô giáo giảng về Bác, nội dung nào cũng hay, cũng làm người nghe cảm động, ngưỡng mộ và tự hào. Trong hàng nghìn tác phẩm, bài nói chuyện, bài viết của Bác được các tác giả ngợi ca Bác cả trong và ngoài nước, trong đó có Nhật ký trong tù là một tác phẩm mang giá trị to lớn về chí khí một con người cách mạng; về giáo dục đạo đức, tinh thần lạc quan cách mạng, nghị lực sống giàu tính nhân văn và sự kiên định mục đích thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới chế độ lao tù hà khắc của bọn Tưởng Giới Thạch cho con người, đặc biệt là những người cộng sản.

Ngày Đăng : 15/05/2020
CN. Nguyễn Thị Hoài Thu
Viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật
 

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam,  non sông thu về một mối. Về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976) đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Ngày Đăng : 08/05/2020
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và luận bàn rất nhiều về đạo đức cách mạng  và Người xem “thần dược” trị tận gốc “chủ nghĩa cá nhân” là nâng cao đạo đức cách mạng.

Ngày Đăng : 29/04/2020
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị được C.Mác viết từ tháng Tám năm 1858 đến tháng Giêng năm 1859, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc hình thành khoa kinh tế chính trị học mácxít. Với tác phẩm này, lần đầu tiên, C.Mác trình bày một cách khoa học và tương đối đầy đủ, có hệ thống quan niệm của mình về hàng hoá, tiền tệ. Luận giải một cách thuyết phục về vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị, C.Mác đã đặt nền tảng cho việc giải thích một cách khoa học bản chất của chế độ bóc lột trong xã hội tư bản chủ nghĩa.

Ngày Đăng : 29/04/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen viết tháng 02 năm 1848 cách đây đã hơn 172 năm nhưng tác phẩm kinh điển ấy vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của nó. Ngày Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đã đánh dấu cho chủ nghĩa cộng sản từ bóng ma trở thành khoa học còn hôm nay chủ nghĩa cộng sản khoa học ấy đã thành hiện thực ở Việt Nam, đã, đang và sẽ có sức sống mãnh liệt, là lương tri, là lý trí và là chân lý của loài người tiến bộ trên toàn thế giới.

Ngày Đăng : 20/04/2020
CN. Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người sáng lập Nhà nước Xôviết-Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Ngày Đăng : 20/04/2020
CN. Nguyễn Thị Mai Trâm
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Nói một cách khái quát, chủ nghĩa Mác là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Chủ nghĩa ấy hướng đến sự giải phóng triệt để con người khỏi mọi sự nô dịch, áp bức bóc lột, sự hạn chế trong các quan hệ xã hội và hướng đến sự giải phóng triệt để con người. Chủ nghĩa ấy được xây dựng trên cơ sở kế thừa các thành tựu nhận thức khoa học của lịch sử tư tưởng nhân loại và chỉ ra được những quy luật chi phối toàn bộ sự vận động và phát triển của thế giới vật chất nói chung và lịch sử xã hội nói riêng, chấm dứt mọi sai lầm của chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, chủ nghĩa duy vật siêu hình trong giải thích các hiện tượng xã hội và lịch sử. Chủ nghĩa Mác cũng đóng góp vô cùng quý giá vào sự phát triển của triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng sản khoa học và nhiều khoa học khác, trở thành nền tảng lý luận có ý nghĩa phương pháp luận to lớn trong việc phát triển tư duy và nhận thức của nhân loại.

Ngày Đăng : 20/04/2020
ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở

 

Sau khi Ph.Ăngghen mất (1895), phong trào công nhân Tây Âu trải qua nhiều biến đổi, xuất hiện nhóm hữu khuynh và tả khuynh trong phong trào công nhân. Nhóm hữu khuynh chủ trương dung hòa với giai cấp tư sản, bác bỏ, phê phán quan điểm mácxít về cách mạng xã hội; nhóm tả khuynh chủ trương cách mạng bằng mọi hình thức, bất chấp điều kiện lịch sử cụ thể. Triết học Mác đứng trước nhiều thách thức do những cách lý giải tùy tiện và xuyên tạc từ bình diện thế giới quan đến phương pháp luận. Để bảo vệ và phát triển những luận điểm nền tảng của chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới, phổ biến chúng vào phong trào công nhân, vạch ra tính quy luật của vận động xã hội, qua đó phê phán các quan điểm phi mácxít về tiến trình lịch sử - xã hội đang tồn tại ở nước Nga. V.I.Lênin đã cho ra đời nhiều tác phẩm có tính luận chiến, trong đó có tác phẩm “Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã hội ra sao?.

Ngày Đăng : 20/04/2020
ThS. Nguyễn Thị Yến
Trưởng Khoa NN và PL
 

Đề cập đến tiểu sử và sự vĩ đại của V.I.Lênin, hầu như các sách, báo, tài liệu từ nhiều hình thức trình bày khác nhau tựu trung đề cập đến: Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi