Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

Thực hiện Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Qui định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường và hoạt động giảng dạy, học tập; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản và quản lý tài sản của cơ quan; thực hiện công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; công tác hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ; tài chính - kế toán; công tác thi đua - khen thưỏng; tổ chức thông tin, khai thác thông tin lun trữ, xử lý tư liệu; tổ chức quản lý phòng đọc, phòng truyền thống; công tác thư viện phục vụ nghiên cứu giảng dạy và học tập.

II. Tổ chức, bộ máy, nhân sự của Phòng

1. Tổng số cán bộ, nhân viên

Gồm 15 người.

2. Cơ cấu tổ chức

 Phòng có 3 tổ trực thuộc:

     - Tổ Hành chính;

     - Tổ Phục vụ;

     - Tổ Quản trị;

3. Nhân sự

Phòng có 15 nhân sự:

Họ và tên
Võ Thị Thúy Liễu
Chức vụ
Trưởng phòng
Ngày sinh
1975
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3822328
Email                        
Họ và tên
Phạm Thị Thúy Hằng           
Chức vụ
Phó Trưởng phòng
Năm sinh
1979
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
02753 814656
Email                        
 
Họ và tên
Ngô Tấn Lộc           
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1977
Học hàm, học vị
Cử nhân CNTT
Điện thoại
0275 3822328
Email                        
Họ và tên
Huỳnh Đức Nguyên            
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1987
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3822328
Email                        
 
Họ và tên
Trần Thị Thu Duyên
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1985
Học hàm, học vị
Cử nhân CNTT
Điện thoại
0275 3822328
Email                        kduyentk@gmail.com
Họ và tên
Nguyễn Kim Nhanh           
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1987
Học hàm, học vị
Kỹ sư CNTT
Điện thoại
02753 822328
Email                        
Họ và tên
Đinh Văn Trào
Chức vụ
Lái xe
Năm sinh
1963
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 
Họ và tên
Dương Hồng Châu           
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1971
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
02753 814656
Email                        
 
Họ và tên
Nguyễn Thu Huyền           
Chức vụ
Nhân viên phục vụ
Năm sinh
1973
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 
Họ và tên
Nguyễn Ngọc Diễm
Chức vụ
Quản lý ký túc xá: Khu C
Năm sinh
1974
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 
Họ và tên
Trần Thị Thúy Liểu
Chức vụ
Nhân viên phục vụ
Năm sinh
1984
Điện thoại
02753 822328
Email                        
 
Họ và tên
Nguyễn Trọng Hữu
Chức vụ
Quản lý ký túc xá: Khu A, B
Năm sinh
1985
Điện thoại
02753 822328
Email
 
Họ và tên
Nguyễn Trọng Nhân
Chức vụ
Bảo vệ
Năm sinh
1994
Điện thoại
02753 812984
Email
 

Họ và tên
Lê Thị Mai Huyền
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1995
Điện thoại
02753 822328
Email
 
Họ và tên
Lê Thị Phỉ
Chức vụ
Nhân viên phục vụ
Năm sinh
1984
Điện thoại
02753 822328
Email
 

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh