Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thực hiện Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Qui định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; chiêu sinh, duyệt sinh, tuyển sinh, thông báo nhập học, tổ chức lóp, quản lý học viên; quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi tổng hợp giờ giảng của giảng viên trong năm; lên lịch học các lớp và công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

II. Nhân sự của phòng

Phòng có 06 nhân sự:

Họ và tên
Nguyễn Thị Hiền           
Chức vụ
Trưởng phòng
Năm sinh
1974
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
02753 822864
Email                        

 

Họ và tên
Trương Ngọc Quí
Chức vụ
Phó Trưởng phòng
Năm sinh
1982
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
02753 822864
Email                        

 

Họ và tên
Võ Kim Thanh           
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1979
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
02753 822864
Email                      
kimthanhtctbentre@gmail.com

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Ninh          
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1985
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
02753 822864
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Nguyên        
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1984
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0275 3822864
Email                        
ngyentctbt@yahoo.com.vn

 

Họ và tên
Nguyễn Phước Bình
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1991
Học hàm, học vị
Cử nhân Triết học chuyên ngành Khoa học Chính trị
Điện thoại
0275 3822864
Email                        nguyenphuocbinh91@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh