Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vấn đề tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung rất quan trọng: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Như vậy, tinh thần trách nhiệm là gì? và làm như thế nào để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian tới?

Tinh thần trách nhiệm là ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tinh thần trách nhiệm chính là một trong những phẩm chất đáng quý, nó là yếu tố mang tính quyết định tới sự thành công hay thất bại cũng như sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân.

Bác Hồ đã từng nói:“Tinh thần trách nhiệm là: Nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”[1] là “khi Đảng,Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, vv… là không có tinh thần trách nhiệm”[2]

1. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian qua

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Trường Chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà. Kết quả đó đã chứng minh phần lớn đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa những mặt tích cực, thường xuyên chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

         Qua đó, tinh thần trách nhiệm là sự ý thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được phân công với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

         Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực trạng Trường Chính trị Bến Tre: Đã ổn định tổ chức, bộ máy, nhìn chung về chất lượng đội đảng viên, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ đảng viên, viên chức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý của từng phòng khoa có tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò và năng lực chuyên môn của mình. Phần lớn đảng viên, viên chức của nhà trường đều có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành theo sự phân công của tổ chức, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng cho sự nghiệp chính trị của Nhà trường.

         Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận đảng viên, viên chức chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

         - Sự gương mẫu, đi tiên phong của một số ít đảng viên chưa cao, chưa hết lòng vì tập thể, vì sự nghiệp chung của Nhà trường.

         -  Một vài đảng viên lãnh đạo quản lý ở khoa, phòng thực hiện việc thông tin nội bộ đôi lúc chưa nhanh chóng, kịp thời còn “nghẽn” thông tin. Từ đó dẫn đến sự phối hợp giữa các đơn vị thực hiện các công việc chung chưa thật sự chặt chẽ, kết quả còn hạn chế.

         - Một số ít đảng viên, viên chức chưa nhiệt tình tham gia các phong trào, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, chưa đóng góp ý kiến kịp thời để xây dựng cơ quan, đơn vị.

         - Vẫn còn đảng viên, viên chức chưa hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể là công tác nghiên cứu khoa học và giữ gìn bảo vệ tài sản của cơ quan.

* Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân:

         - Do sự chủ quan, thiếu nghiêm khắc đối với bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

         - Một ít đảng viên và viên chức chưa thật sự năng động, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa hết lòng vì tập thể, vì sự nghiệp chung; chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh, phê bình, góp ý.

         - Quá trình lãnh đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát, có lúc thiếu sâu sát, quyết liệt, đặc biệt, chưa thật sự quan tâm công tác lãnh đạo tư tưởng trong đảng viên.

         - Tình trạng “nghẽn” thông tin trong công tác lãnh đạo và quản lý vẫn tồn tại.

2. Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, viên chức trong thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao trong thời gian tới

Thứ nhất, Đảng ủy trong nhiệm kỳ mới phải thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên, viên chức nhà trường; từ đó kịp thời nắm bắt tư tưởng để chấn chỉnh những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của đảng viên, viên chức;

Thứ hai, phát huy tính tiên phong, gương mẫu ở từng đảng viên trong thực hiện chức trách của mình. Mỗi đảng viên, viên chức của nhà trường cần phải có ý thức tự giác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; làm việc bảo đảm đúng nguyên tắc, kỷ cương, bảo đảm thông suốt thông tin trong lãnh đạo, điều hành; tôn trọng, công tâm, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Khi thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao thì mỗi đảng viên, viên chức  phải có kế hoạch cá nhân đúng quy chế của nhà trường.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, biểu dương. Xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm, dấu hiệu sai phạm của đảng viên, nhằm chấn chỉnh kịp thời, đồng thời củng cố niềm tin trong Đảng bộ. Xây dựng quy chế hoạt động của Đảng ủy, của các Chi bộ cần quy định cụ thể các chế độ, chính sách khen thưởng về vật chất và tinh thần đối với đảng viên, viên chức làm việc tốt, tận tụy, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tóm lại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm là thể hiện sự gương mẫu và đạo đức của đội ngũ đảng viên, viên chức Trường Chính trị. Mỗi đảng viên, viên chức của nhà trường bằng tâm huyết với nghề, phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử, góp phần xây dựng Trường Chính trị chuẩn./.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr. 249, 248

[2]  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr. 249, 248

ThS. Trương Ngọc Quí
Phó Trưởng phòng QLĐT và NCKH

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh