Phát huy sức mạnh đoàn kết trong đội ngũ giảng viên, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tào, bồi dưỡng của Trường Chính trị trong tình hình mới

1. Đoàn kết là truyền thống văn hóa tốt đẹp, di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Trãi qua bao bước thăng trầm của lịch sử dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc đầy gian khổ, mất mát, hy sinh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc luôn là chất keo kết dính bền chặt tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đưa Việt Nam ta từ thân phận nộ lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của đất nước. Kế tục những thành quả và thắng lợi vẻ vang ấy, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước giai đoạn mới, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được Đảng khẳng định là vấn đề cốt lõi, chiến lược, là nguồn lực nội sinh quan trọng cần phải được tiếp tục kế thừa, phát triển để tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”[1]

2. Với bề dày lịch sử hơn 70 năm hình thành và phát triển, ở mỗi giai đoạn khác nhau, tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể viên chức, người lao động luôn là mạch suối nguồn, kết nối keo sơn tạo nên động lực mạnh mẽ đưa Trường Chính trị Bến Tre vượt qua muôn trùng khó khăn, trở ngại của những ngày đầu mới thành lập cũng như khi đứng trước những thách thức và yêu cầu mới của giai đoạn hiện nay để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy phân công. Là lực lượng chủ lực, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị luôn tự hào với truyền thống, chuẩn giá trị văn hóa của trường Đảng, trong đó tinh thần đoàn kết nội bộ là một trong những giá trị cao đẹp không ngừng được đề cao, khơi dậy và phát huy trong suốt những chặng đường thực thi nhiệm vụ đã qua. Trong nội bộ từng phòng, khoa nói riêng và trong tập thể đội ngũ giảng viên, viên chức nói chung, tinh thần đoàn kết ấy thể hiện trước hết ở sự gần gũi, quan tâm, yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ nhau cùng vượt qua những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mỗi người. Trong cùng một đơn vị khoa, tinh thần đoàn kết thể hiện qua sự sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần cảm thông, quý mến của tình đồng chí, đồng nghiệp, tình anh em, bạn bè để cùng nhau làm rõ và đạt được sự thấu hiểu, đồng thuận, đi đến thống nhất chung các vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, phân công giao việc và thực hiện các quyền lợi của giảng viên. Điều này vừa tạo nên một không khí làm việc dân chủ, vừa thể hiện một hình ảnh đẹp của một tập thể trong quan hệ với các khoa, phòng khác. Tinh thần đoàn kết trong đội ngũ giảng viên còn thể hiện ở việc thường xuyên trao đổi, thảo luận, sẵn lòng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để làm giàu tri thức, kỹ năng nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy giữa các thế hệ giảng viên trong cùng một chuyên ngành, một khoa và giữa các khoa với nhau. Hoạt động này vừa giúp nâng tầm hoạt động chuyên môn, vừa bảo vệ, nâng cao và khẳng định uy tín của đội ngũ giảng viên nói chung và từng giảng viên nói riêng trước đồng nghiệp và học viên. Trong mối quan hệ với các bộ phận khác, tinh thần đoàn kết thể hiện trong sự tích cực, chủ động và sẵn sàng phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, hoạt động phong trào đoàn thể chung của nhà trường…

3. Bằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, dù với lực lượng còn khá mỏng so với yêu cầu đặt ra (hiện tại chỉ có tổng số 15 giảng viên, gồm 10 giảng viên chuyên trách và 05 giảng viên kiêm nhiệm) nhưng Trường Chính trị Bến Tre luôn thực hiện hoàn tốt các kế hoạch và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hàng năm với chất lượng từng bước được nâng lên theo đúng phương châm “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất” mà trường đã xác định và tập trung thực hiện trong nhiều năm qua.

Để tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đặc biệt là sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng đạt trường chính trị chuẩn vào năm 2025, một trong số rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp đặt ra hiện nay là tiếp tục gìn giữ, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể viên chức Trường Chính trị nói chung và tập thể đội ngũ giảng viên nói riêng. Trong đó, để phát huy tinh thần đoàn kết trong giảng viên, cần quan tâm một số vấn đề cơ bản sau:

Mỗi cán bộ giảng viên phải ý thức sâu sắc đoàn kết và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là trong nội bộ cơ quan, đơn vị là một trong những giá trị truyền thống, chuẩn mực văn hóa công sở cần được lưu giữ, bồi đắp và phát triển không ngừng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của tổ chức. Khi đoàn kết nội bộ được phát huy tốt sẽ là nguồn động viên to lớn giúp tổ chức hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra dù là trong điều kiện và hoàn cảnh khó khăn nhất.

Trong xây dựng nội bộ cơ quan nói chung và từng đơn vị khoa, phòng nói riêng, từng giảng viên, viên chức cần coi trọng và phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong tham gia phát biểu, đóng ý kiến xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên quan tâm trau dồi, học tập và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy nhằm tạo dựng và bảo vệ tốt hình ảnh, uy tín của chính mình và giảng viên nói chung khi đứng trước đồng nghiệp và học viên.

Mỗi giảng viên và từng khoa chuyên môn chủ động sắp xếp, hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao, tham gia và phối hợp tốt với các bộ phận chức năng với tinh thần tích cực, sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm cao để thực hiện hoàn thành đạt chất lượng và hiệu quả mọi nhiệm vụ chung của nhà trường.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn,  giữa đội ngũ giảng viên trong từng khoa, tập thể giảng viên và viên chức, người lao động của nhà trường cần có sự quan tâm và thường xuyên chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong đời sống vật chất lẫn tinh thần, góp phần củng cố, bảo vệ và phát triển khối đoàn kết nội bộ vững chắc trong tập thể Trường Chính trị đã được hình thành và lưu giữ trong nhiều năm qua.

Nói tóm lại, đoàn kết nói chung và đoàn kết nội bộ nói riêng là chân giá trị thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng, phát triển tổ chức, nhất là trong xây dựng văn hóa trường Đảng, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết nội bộ tổ chức cần được coi trọng và đặt đúng vị trí của nó nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra./.

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr.158-159.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương
Giảng viên Khoa NN&PL

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh