Phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi 1960 trong cuộc “Đồng Khởi mới”!

Đồng Khởi 1960 là một sự kiện lịch sử trọng đại, một mốc son chói lọi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Đồng Khởi ở Bến Tre mở đầu cho cao trào Đồng Khởi ở Nam bộ, bước ngoặt quan trọng chuyển cách mạng miền Nam từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công, tiến công liên tục giành thắng lợi. Về mặt logic lịch sử, chúng ta khẳng định rằng Đồng Khởi 1960 ở Bến Tre và sau đó lan rộng toàn miền Nam là nhân tố đưa đến Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giành thắng lợi, đánh sụp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, đưa đến Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi của Đồng Khởi đó là thắng lợi của truyền thống yêu nước, quật cường, của tinh thần dũng cảm, niềm tin, sáng tạo, là thắng lợi của khối đại đoàn kết, của ý Đảng - lòng dân, của tư tưởng tiến công, tiến công liên tục, biết vượt qua khó khăn, thử thách, chớp lấy thời cơ khởi nghĩa giành thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.

Đồng Khởi 1960, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre! Sau 1975, ý thức được việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi, liên tục phát động các phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, nhằm khơi dậy mọi nguồn lực xây dựng lại quê hương; mỗi giai đoạn phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” có mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau, nhưng mục tiêu cao nhất là xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần. Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đạt được trong 45 năm qua, đặc biệt là thành tựu đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh có sự đóng góp quan trọng, quyết định của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi 1960, xây dựng niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân; truyền “cảm hứng” hành động, Tỉnh ủy khóa XI đã ban hành Chỉ thị 01-CT/TU về phát phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh: Cần tiếp tục vận dụng phát huy phương châm “Hai chân, Ba mũi”. “Hai chân” bao gồm: (1) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với các nội dung thi đua: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 khóa XII; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng tính nêu gương, rèn luyện người đảng viên, công chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực - hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử. (2) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với các nội dung thi đua: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ; xây dựng gia đình, dòng họ học tập; các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, y tế; xây dựng địa phương, cơ quan xanh - sạch - an toàn; xây dựng địa phương, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn và an ninh trật tự. “Ba mũi” tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: (1) Mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với các nội dung thi đua: cải cách hành chính, chất lượng phục vụ; sáng kiến thực hiện công vụ nhanh, hiệu quả; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, phần đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào top 20 cả nước, giữ vững tốp đầu chỉ số PCI, PAPI. (2) Mũi huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng, gồm các nội dung thi đua: giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; trữ nước mưa, nước ngọt, xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, xây dựng giao thông nông thôn; phát triển giao thông kết nối liên xã, liên huyện; phát triển các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành giai đoạn 1 tuyến hạ tầng đường ven biển. (3) Mũi phát triển nguồn nhân lực, gồm các nội dung thi đua: công chức - viên chức học tập, nâng cao trình độ; chuyên nghiệp, tăng năng suất; đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất; áp dụng mô hình quản lý tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới phù hợp.

Với tinh thần đó, cuộc “Đồng Khởi mới” phải được tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân, phải tạo thành phong trào thi đua thật sự rộng mạnh, có nội dung thi đua cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, hội viên. Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” phải được tiến hành đồng bộ, đồng loạt với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” một cách tự nguyện, tự giác. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa đến các nhân tố tích cực trong cộng đồng nhân dân, doanh nghiệp. Làm tốt hơn công tác thi đua khen thưởng nhằm phát hiện, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực thi đua trở thành điển hình, thi đua vượt điển hình trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, có đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tin tưởng rằng, với niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước; Đảng bộ và nhân dân Bến Tre sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi 1960 trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030, xây dựng quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình!

Đ/c Cao Dũng
Hiệu trưởng

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh