Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Chủ nhật, 10 Tháng 12, 2023 - 10:35

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ở Bến Tre hiện nay

Thạc sĩ  Đoàn Thị Mao
Giảng viên Khoa Dân vận
 

Đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã không ngừng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhằm bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân trên cơ sở tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết đã xác định mục tiêu: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân,…”. Quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đề ra mục tiêu trong công tác dân vận là phải quan tâm đến việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân: “Phải thu hút, tập hợp được lực lượng, tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”[1], xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các phong trào thi đua: “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TU, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Quán triệt chủ trương trên, công tác dân vận ở Bến Tre thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực: Công tác dân vận từng bước đi vào chiều sâu, giám sát và phản biện xã hội bước đầu được triển khai và thực hiện có hiệu quả, Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai trong thực tiễn, công tác tiếp dân và giải quyết tốt một số kiến nghị, bức xúc của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Năm 2016 toàn tỉnh có 2.048 mô hình dân vận khéo các cấp, 100% Tổ dân vận ấp, khu phố được thành lập, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp chi bộ theo dõi tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là tập trung công tác củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động,… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, một số nơi xảy ra tình trạng dân chưa đồng tình, phản ứng với các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra,… dẫn đến mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Thực trạng trên đặt ra cho Đảng bộ tỉnh những thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức mới. Đặc biệt, nhằm ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc là vấn đề cấp thiết nhằm vun đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để đá ứng yêu cầu trên, cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của việc tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân

Quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa Đảng với dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Trước hết các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên phải tự tăng cường giáo dục, tu dưỡng, gương mẫu chấp hành kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vai trò của của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, công tác dân vận phải được đổi mới về nội dung, về hình thức, về phương pháp cho phù hợp với tình hình mới, là cầu nối thực hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, hình thức mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân không chỉ biểu hiện bằng công tác vận động quần chúng trực tiếp của các đảng viên và các đoàn thể quần chúng do Đảng lãnh đạo mà còn thông qua Nhà nước. Bởi vì quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện chủ yếu thông qua Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là sự thay đổi rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài. Về nội dung, công tác vận động quần chúng trong giai đoạn mới không chỉ là thuyết trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trong việc phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, tăng phục, giáo dục, động viên, nâng cao giác ngộ của quần chúng tự giác và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn thể hiện ở việc Đảng và Nhà nước phải chăm lo đến những quyền lợi rất thiết thực của nhân dân. Vận động quần chúng không chỉ bằng công tác chính trị, tư tưởng mà còn bằng các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; vừa bảo đảm những lợi ích cơ bản, lâu dài, vừa chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần hàng ngày cho nhân dân.

Hai là, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đây là nhiệm vụ cấp bách, là yêu cầu khách quan trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, uy tín của Đảng. Đảng bộ và nhân dân Bến Tre quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/4/2016, trên cơ sở quán triệt quan điểm: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phải đáp ứng tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh; đòi hỏi tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, trên tinh thần tiến công, sáng tạo, nhưng phải thận trọng, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Ba là, dân chủ hóa quá trình ra quyết sách và tổ chức thực hiện

Để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân thì việc xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, thiết chế thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Có phát huy dân chủ cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân để đưa cách mạng tiến lên. Song dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm dân chủ thực sự.

Bốn là, phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Đây cũng là một giải pháp quan trọng thực hiện được mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; là một trong những nơi chủ yếu thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Củng cố, phát huy vị thế và vai trò của các tổ chức này trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,… Nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, đoàn viên thông qua phong trào cách mạng của quần chúng; chăm lo lợi ích thiết thực của cán bộ, hội viên, đoàn viên. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 24/6/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 2242-QĐ/TU, Quyết định số 2243-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ làm công tác dân vận nói riêng có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy đảng phải tăng cường và kiện toàn, đổi mới đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ làm công tác dân vận nói riêng. Trong đó, cần chú ý kế hoạch tổng thể về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm công tác dân vận. Nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng của Đảng. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nói riêng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Thực tiễn cách mạng đã chứng minh nơi nào giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thì nơi đó đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Quán triệt tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Bến Tre luôn chú trọng tạo sự đồng thuận của nhân dân trong các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội nhằm xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách vững chắc, lâu dài, góp phần đưa Bến Tre thoát khỏi nguy cơ tụt hậu và phát triển bằng với các tỉnh trong khu vực./.

______________________________________________

[1] Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Bến Tre, ngày 12/4/2016 về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tr.4.

 

Tin khác