Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:26

Những kết quả đạt được qua 3 năm xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre

Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
                                                          Phó Trưởng phòng NCKH – TT – TL

 

Xây dựng nông thôn mới là là một chương trình tổng thể về kinh tế, văn hóa, xã hội,…nhằm phát triển bộ mặt nông thôn trên phạm vi cả nước. Ngày 04 tháng 06 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 800/QĐ - TTg về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 xác định “Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở khắp các xã trong tỉnh, nhất là tiêu chí về giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống giao thông,…phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ các xã trong toàn tỉnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.  Trong Nghị quyết này Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu cụ thể như sau: Đến năm 2015 toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí về nông thôn mới. Đến năm 2020, có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên ngày 20/7/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1624/QĐ - UBND về bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, bao gồm 19 tiêu chí về qui hoạch (1 tiêu chí), hạ tầng kinh tế - xã hội (8 tiêu chí), kinh tế và tổ chức sản xuất (4 tiêu chí), văn hoá - xã hội và môi trường (4 tiêu chí) và hệ thống chính trị (2 tiêu chí).

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”,  ngày 18 tháng 7 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ - UBND về Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre. Trong Quyết định số 1235/QĐ - UBND đã điều chỉnh thay đổi một số tiêu chí như sau:

- Tiêu chí số 5 về trường học: Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia đạt: 70% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia: 70%.)

- Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (6.2) 100% ấp có nhà văn hoá và khu thể thao ấp, trong đó có 50% nhà văn hoá và khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Đạt (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ ấp có tụ điểm sinh hoạt tập trung và khu thể thao tập trung đạt yêu cầu theo quy định bộ tiêu chí: 100%).

- Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn : Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định: Đạt (Tiêu chí cũ: Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng: Đạt).

- Tiêu chí về số 10 về thu nhập: Thu nhập bình đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người): Năm 2012 là 20 triệu/người, năm 2015 là 29 triệu/người, năm 2020 là 49 triệu/người (Tiêu chí cũ: Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh (khu vực nông thôn): 1,3 lần).

- Tiêu chí số 11 về hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo: <7% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ hộ nghèo: 7%).

- Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động: >90% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 35%).

- Tiêu chí số 14 về giáo dục (14.3): >20% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ lao động qua đào tạo: > 40%).

- Tiêu chí số 15 về y tế (15.1) tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: ≥ 70% (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức Bảo hiểm y tế: 20%).

- Tiêu chí số 17 về môi trường (17.1): Có trên 75 số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có ít nhất 50% hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia: Đạt (Tiêu chí cũ: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia: 75%).

Qua ba năm thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt và đạt được một số kết quả nhất định như: Xã Châu Bình, xã Phú Nhuận, xã Hữu Định và xã Sơn Định đã được công nhận xã nông thôn mới; xã Định Thủy đạt 15/19 tiêu chí, xã Phú Thuận 12/19 tiêu chí, xã Đại Điền đạt 10/19 tiêu chí, xã Tân Thành Bình đạt 11/19 tiêu chí, xã Tân Thủy đạt 9/19 tiêu chí (đây là các xã dự kiến công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015); xã Quới Sơn đạt 14/19 tiêu chí, xã Phú Sơn đạt 13/19 tiêu chí, xã Lương Quới đạt 12/19 tiêu chí, xã An Thới đạt 11/19 tiêu chí, xã Tân Thiềng đạt 10/19 tiêu chí, xã Sơn Đông đạt 8/19 tiêu chí, xã Mỹ Nhơn đạt 8/19 tiêu chí, xã Phú Long đạt 8/19 tiêu chí, xã Hưng Lễ đạt 8/19 tiêu chí, xã Long Hòa đạt 7/19 tiêu chí, xã Quới Điền đạt 6/19 tiêu chí…Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn như:

- Công tác tuyên truyền còn hạn chế, sự hiểu biết của người dân về các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một bộ phận nhân dân còn ỷ lại, trong chờ vào sư hỗ trợ của Nhà nước, chưa nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nông thôn mới.

- Việc xây dựng các mô hình sản xuất được tập trung xây dựng nhưng việc triển khai nhân rộng còn chậm, chưa tạo được số lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao và đồng nhất theo yêu cầu của thị trường.

- Trong bảo vệ môi trường: Ý thức người dân chưa cao, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, các ngành chức năng chưa hướng dẫn người dân xử lý ô nhiễm môi trường.

- Việc xây dựng hạ tầng thiết yếu ở các xã điểm như: Giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,…đa phần chưa đạt chuẩn, cần phải có nguồn kinh phí lớn để xây dựng, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế.

- Vốn phân bổ hàng năm của Trung ương còn thấp nên chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu. Mặt khác, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp như dừa, thủy sản, gia súc, gia cầm nên ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực trong nhân dân.

- Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, hàng hóa ít, hiệu quả đầu tư chưa cao.

Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì vậy cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Để thực hiện thắng lợi Nghị  quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” trong thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cộng đồng dân cư để người dân nhận thức đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới đòi hỏi cần phải có nhiều công sức và của cải, vì vậy cần huy động sức mạnh tổng hợp và kết hợp giữa nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nguồn ngân sách của địa phương. Các nguồn vốn huy động phải đa dạng và thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư trên cơ sở cộng đồng dân cư dân chủ thảo luận, quyết định, phù hợp với điều kiện khả năng của từng địa phương.

- Cần nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để cải thiện đời sống của người dân, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra khối lượng hàng hóa lớn đáp ứng yêu cầu của thị trường và đạt năng suất hiệu quả cao.

Tóm lại, qua ba năm thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2011 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” bộ mặt nông thôn tỉnh Bến Tre có nhiều thay đổi, song trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần có sự tham gia góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư thì sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ IX đề ra./.

Tin khác