Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 00:54

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Bến Tre

Nguyễn Thị Hiền
                                                                             Phó Trưởng phòng Đào tạo

Để có một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Người xem đây là biện pháp quan trọng để đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa. Người lý giải rằng: Không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng. Người thường nhắc lại luận điểm của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu học tập của cán bộ là “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, học tập lý luận chính trị là để nắm tinh thần cách mạng của lý luận, qua đó xây dựng lập trường, quan điểm, phương pháp cách mạng phù hợp; học tập lý luận phải nắm nội dung khoa học thiết thực của lý luận, phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của nhân dân để phát triển lý luận cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn; phải biết vận dụng lý luận sát với thực tiễn, học đi đôi với hành,…Lời dạy của Bác là chỉ dẫn quan trọng nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, bộ máy nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong năm học qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre không ngừng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2011 - 2012, nhà trường đã đào tạo được 18 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp Hành chính với 1.703 học viên; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác cho 3.565 học viên. Ngoài ra, thực hiện chủ trương về đào tạo chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ đại học chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo trên địa bàn của tỉnh, nhà trường đã liên kết với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, khu vực IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Hành chính đào tạo 08 lớp với 752 học viên.

Có thể khẳng định rằng, trong năm học qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường đã đáp ứng nhu cầu về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Công tác quản lý và quy trình đào tạo có nhiều đổi mới. Trong đào tạo, bồi dưỡng luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm phương châm gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục đáng kể tình trạng sách vở, giáo điều. Nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố hợp lý trong các phương pháp truyền thống với năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; tiến hành chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và lý luận chính trị cho học viên thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Trong hoạt động dạy - học, vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vừa tích cực đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên môn theo hướng chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế. Do đặc điểm riêng của nhà trường là đơn vị sự nghiệp của Đảng, không nằm trong hệ thống giáo dục và đào tạo nên việc bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng sư phạm cho đội cán bộ, giảng viên luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Để đáp ứng được yêu cầu thực tế, đội ngũ giảng viên nhà trường không ngừng tự học, tự nghiên cứu và tự trưởng thành. Cùng với trách nhiệm, năng lực và lòng yêu nghề, lực lượng giảng viên nhà trường đã dần lớn mạnh về chất: Vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, vừa có trí tuệ cao, tư duy sâu sắc và trình độ nghiệp vụ sư phạm giỏi. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã có 15/27 giảng viên đạt trình độ thạc sĩ ở tất cả các chuyên ngành cơ bản (chiếm gần 55,6 %), có 08 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục chú trọng kiện toàn số lượng giảng viên theo biên chế, đồng thời quan tâm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên bằng nhiều cách thức khác nhau như: Luân phiên cử đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ...

Cùng với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh. Kết quả nghiên cứu trong năm học qua không chỉ trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý mà còn góp phần cung cấp cơ sở khoa học, lý luận cho sự nghiệp phát triển chung của nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo. Xác định rõ, nghiên cứu khoa học phải gắn bó chặt chẽ với hoạt động chuyên môn, do đó nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xây dựng các dạng bài tập tình huống cho hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở,…vừa bảo đảm tính cơ bản, thống nhất, chuyên sâu, gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới có tính khái quát cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng hiện nay.

Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên thì việc đổi mới phương pháp học tập, xây dựng động cơ và ý thức học tập của học viên cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở các quy chế về chiêu sinh, học tập, kiểm tra, thi hết môn, viết tiểu luận,…do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, Trường Chính trị Bến Tre đã cụ thể hóa để quản lý chặt chẽ quá trình dạy và học. Việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được đổi mới, nội dung tổng hợp, kiến thức rộng, không giới hạn nội dung ôn tập, có sự vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Việc nghiên cứu viết tiểu luận cuối khóa cũng được đổi mới, đề tài đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực dưới dạng xử lý tình huống. Công tác quản lý các khâu trong quá trình đào tạo: Lên lớp, nghe giảng, thảo luận, kiểm tra, thi, viết tiểu luận cũng được nhà trường quan tâm. Trong quản lý các lớp tại chức đưa ra nhiều biện pháp cụ thể để quản lý. Định kỳ thông báo kết quả học tập của học viên về địa phương…

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường còn bộc lộ một số mặt hạn chế:

- Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn, nhất là việc trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác; động cơ, ý thức tự học tập, tự rèn luyện của một bộ phận học viên chưa cao.
- Nội dung, chương trình học còn nhiều bất cập, có sự chồng chéo về đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng.
- Phương pháp giảng dạy của một số giảng viên còn nặng về thuyết trình, diễn giảng, chưa thực sự phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
- Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thiếu đồng bộ nhất là khâu quản lý chất lượng tự học tập và tự rèn luyện của học viên.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, trong thời gian tới, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Quản lý tốt việc thực hiện quy chế đào tạo, đặc biệt là những quy định về thi, kiểm tra; duy trì tốt nề nếp dạy và học; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường hướng dẫn bài tập tình huống; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn; học đi đôi với hành” tăng cường quản lý các khâu tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học. Tiếp tục đổi mới viết tiểu luận cuối khóa, đề tài đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực dưới dạng đề án công tác, kế hoạch công tác, xử lý tình huống…
- Tăng cường và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là một yêu cầu có tính sống còn của một Trường Chính trị. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là một việc làm khó, đòi hỏi nhà trường phải tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ và phải có thời gian. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Trường Chính trị Bến Tre sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để xứng đáng là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhà đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

 

Tin khác