Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 16:02

Hội nghị triển khai các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2016, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chủ trì  hội nghị là đồng chí Bùi Văn Bia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan, với Trường Chính trị có đồng chí Đỗ Nam Phong, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn, tổ chức tham dự.

Đồng chí Bùi Văn Bia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết

Nội dung buổi triển khai gồm các báo cáo:

+ Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 04 tháng 01 năm 2016 về: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong tình hình mới;

+ Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối;

+ Đề án số 01-ĐA/ĐUK ngày 29 tháng 01 năm 2016 về: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh;

+ Triển khai dự thảo kế hoạch phân công các đồng chí trong Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 01-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Bia, Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh:

Một là, với Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 04 tháng 01 năm 2016

- Một trong mục tiêu đề ra đó là 3 bước đột phá mà các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần tập trung thực hiện và phải tạo sự chuyển biến, đó là:

Thứ nhất, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính và quy chế dân chủ trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và trong công tác xây dựng Đảng.

- Về 8 nhiệm vụ, giải pháp, các tổ chức cơ sở đảng tập trung thực hiện gồm:

Thứ nhất, nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở từng cơ quan, đơn vị;

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tập thể cấp ủy và bí thư cấp ủy với tập thể lãnh đạo và thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

Thứ tư, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế và tổ chức thực hiện tốt các quy chế của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở;

Thứ năm, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng;

Thứ sáu, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ;

Thứ bảy, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên;

Thứ tám, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và cụ thể hóa thực hiện phương châm hành động của Đại hội X Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối đã lưu ý, với nhiệm vụ giải pháp thứ nhất về nhận thức đúng đắn vai trò lãnh đạo và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở từng cơ quan cần tập trung việc khắc phục những nhận thức chưa đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Làm cho mỗi cấp ủy viên, đảng viên hiểu và nắm vững chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể và trách nhiệm của tổ chức đảng, đặc biệt trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời tôn trọng và phát huy sự tham gia đóng góp của các tổ chức đoàn thể vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

Với nhiệm vụ, giải pháp thứ tám là quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và cụ thể hóa thực hiện phương châm hành động của Đại hội X Đảng bộ tỉnh: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu:

+ Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động của Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên trong hoạt động của mỗi tập thể và trong công tác, sinh hoạt của từng cá nhân, nhất là trong công tác lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; có hình thức thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

+ Thường trực và các cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối sẽ triển khai thực hiện cụ thể phương châm trên, trong đó tập trung phát huy tính năng động, đổi mới trong hoạt động của từng cơ quan chuyên trách và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xem đây là khâu đột phá, đồng thời với việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hai là, với Đề án số 01-ĐA/ĐUK ngày 29 tháng 01 năm 2016 về: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

-Về mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị trong Khối, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị;

Tạo bước chuyển biến tích cực trong việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; thực sự phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

-Đề án đã xây dựng 05 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ;

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, nền nếp và đổi mới nội dung, phương pháp, nâng chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ;

Thứ ba, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cấp ủy viên;

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;

Thứ năm, tăng cường vai trò, hướng dẫn của cấp trên.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo để từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối nắm và thực hiện.

- Sau khi ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 và Chỉ thị số 01 Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm vào quý II năm 2018; Đề án số 01 tiến hành sơ kết vào quý II hàng năm, cả nghị quyết, chỉ thị và đề án trên được tổng kết vào quý I năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Khối sẽ chọn một số đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn đảng bộ đối với việc thực hiện Chỉ thị số 01 và Đề án số 01. Vì vậy, sau hội nghị, các cấp ủy cơ sở khẩn trương tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên và người lao động tại cơ quan. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện phải cụ thể, sát thực tế tình hình của cơ quan và đề ra phương thức phù hợp, đảm bảo tốt các mục tiêu, yêu cầu mà nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối đề ra./.

Nguyễn Thị Yến

Trưởng khoa Dân vận

Taxonomy upgrade extras: 

Tin khác