Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 18:08

Đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre là trách nhiệm và vinh dự

Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa LLMLN, TT HCM

1. Vì sao phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre theo yêu cầu mới?

- Xuất phát từ sự dự báo những vận động, biến đổi của thời đại, dân tộc, và tình hình nhiệm vụ địa phương trong những năm tới.

Trên thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường.

Nước ta, vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào.

Trong tỉnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở đã kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng Đồng Khởi năm xưa đi đầu trong công cuộc đổi mới hơn một phần tư thế kỷ qua với những thành tích hết sức trân trọng. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn Đồng Khởi mới tấn công vào nghèo nàn, lạc hậu trong bối cảnh tình hình mới đang có dấu hiệu chưa ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng hiện tại.

Mặt khác Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về vai trò của cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.

- Xuất phát từ việc xác định tình hình nhiệm vụ mới và mô hình người cán bộ lãnh đạo, quản lý những năm tới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng với yêu cầu xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng cơ bản mà Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII và Kết luận Trung ương 10, khoá IX, Nghị quyết Trung ương 9, khoá XI khẳng định những đức tính của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, để lấy đó làm tiêu chuẩn phấn đấu cho mỗi người.

- Xuất phát từ những hạn chế tồn tại của công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre từ năm qua.

Chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chưa đáp ứng kịp yêu cầu của thực tế việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở của nhà trường thường lạc hậu hơn so với thực tế, tính thống nhất chưa cao, trùng lắp...

Đội ngũ giảng viên nhà trường không đồng đều, cơ cấu chưa hợp lý thiếu sự  kế thừa, còn một số đồng chí  thiếu năng động, thiếu phấn đấu… Cùng việc quản lý học viên còn nhiều lúng túng, bất cập… ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Học viên đầu vào một bộ phận chưa xác định mục đích động cơ học tập rõ ràng, thiếu phấn đấu ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở của nhà trường.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường chưa đáp ứng việc chuẩn hóa của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nên kết quả công tác chưa ngang tầm nhiệm vụ.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre theo yêu cầu mới là đổi mới cái gì?

2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ trung tâm, then chốt của nhà trường

Trong hoạt động của Trường Chính trị, đội ngũ cán bộ giảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì, nhiệm vụ người giảng viên không chỉ truyền thụ, chuyển tải tri thức về lý luận chính trị, khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý,…cho người học mà còn là tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống cả trong học tập và rèn luyện trước mọi người.

Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nhấn mạnh: “Trong tổng biên chế có từ 2/3 trở lên là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu”. Đồng thời, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XI đã nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Dù rất nhiều cố gắng nhưng so với yêu cầu, nhiệm vụ trên, đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Chính trị Bến Tre hiện nay vẫn chưa đạt về số lượng và hạn chế nhất định về chất lượng. Vì vậy, tăng cường năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường là vấn đề luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm nhưng về biện pháp cụ thể có hiệu quả, mang tính khả thi cao thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin nêu một vài biện pháp theo suy nghĩ bước đầu của cá nhân để các đồng chí cùng trao đổi thêm.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Chính trị  Bến Tre đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, cần thực hiện các giải pháp cụ thể và đồng bộ sau:

Một là, mỗi cán bộ giảng viên cần nhận thức rõ vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ của mình. Không ngừng học tập để nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu về chuẩn ngạch của từng giảng viên và nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ giảng viên cần thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm.

Hai là, đối với đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên trách và cả giảng viên kiêm chức hiện có của Trường. Khi cần đào tạo nâng cao trình độ thì phải đào tạo đúng chuyên ngành đã học trước đó, không nên chỉ qua lớp học “chuyển đổi” vài tháng là có thể đào tạo trên đại học thuộc một chuyên ngành khác. Do vậy, theo tôi trường hợp này nên đưa học đại học “văn bằng hai” đúng với chuyên ngành cần đào tạo trình độ trên đại học sau này.

Ba là, đối với các trường hợp cử cán bộ đi nghiên cứu sinh để bảo vệ luận án tiến sĩ, Đảng ủy nhà trường cần căn cứ vào quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mạnh dạn đưa đi đào tạo đối với các đồng chí đủ điều kiện theo yêu cầu chiêu sinh của các cơ sở đào tạo. Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn của Trường cần có sự quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với các đồng chí được đưa đi đào tạo các loại chương trình.

Bốn là, bên cạnh việc tích cực tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, đúng chuyên ngành các Khoa đang cần, có khả năng làm công tác giảng dạy, bổ sung vào biên chế của Trường; Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tranh thủ sự đồng tình của các huyện ủy, thành ủy để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chuyển một số cán bộ giảng viên trẻ, đã qua đào tạo lý luận cơ bản, có năng lực giảng dạy tốt ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (qua đánh giá từ Hội thi giảng viên giỏi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hàng năm) để bổ sung cho đội ngũ giảng viên các Khoa của Trường Chính trị.

Năm là, phải gắn lý luận với thực tiễn đối với từng bài giảng, trong những năm qua ngoài việc thực hiện nhiệm vụ giảng viên trong nghiên cứu thực tế theo quy chế quy định,  đội ngũ giảng viên nhà trường đã được Tỉnh ủy cho phép tham dự các cuộc họp gắn với tình hình kinh tế - xã hội để nắm thực tiễn đã được tổng kết. Ngoài ra, nhà trường cử ba nhóm giảng viên đi thực tế ở cơ sở phụ trách ba xã trong tỉnh. Cử 03 giảng viên biệt phái về cơ sở. Tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Tất nhiên, cần thực hiện rất nhiều biện pháp cả trước mắt và cơ bản lâu dài. Song, với điều kiện thực tế của Trường, nếu có sự thống nhất về quan điểm và các biện pháp trên được thực hiện đồng bộ, nhất quán, tin rằng đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị Bến Tre sẽ không ngừng phát triển, thực hiện ngày càng tốt hơn chức tránh, nhiệm vụ được giao.

2.2. Biên soạn lại chương trình kế hoạch, phân công bài giảng vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh vào chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC nhằm gắn lý luận với thực tiễn trong dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Rà soát toàn bộ chương trình, giáo trình và hệ thống bài giảng, phân công giảng viên, giáo án của đội ngũ giáo viên theo mẫu giáo án mới của Học viện quy định nhằm đảm bảo tính khoa học, cách mạng, tính phê phán của chương trình TCLLCT-HC. Hoàn tất cả hai khâu chuẩn bị giáo án và thực hiện giáo án với tinh thần cách mạng tiến công nhằm bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn trong hoạt động dạy và học.

Nhà trường tổ chức biên soạn lại bài giảng vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào chương trình đào tạo TC LLCT-HC. Chuẩn bị chương trình kế hoạch của năm học 2015-2016 với những nội dung và phương thức mới gắn với tổng kết sau 01 năm thực hiện chương trình TC LLCT-HC (năm 2014). Đồng thời trong giảng dạy, giảng viên phải vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Bến Tre vào các bài giảng có liên quan.

2.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình dạy học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận, nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ quan trọng góp phần đổi mới công tác lý luận của Đảng ta. Vì trong công cuộc đổi mới hiện nay, lý luận là cơ sở cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội, làm cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là công cụ, phương pháp luận và luận cứ khoa học hàng đầu giúp cho Đảng ta thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Khi giảng phần nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận, khoa học hành chính, giảng viên giúp học viên làm quen với nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể,…học đi đôi với hành, thực hành ngay trên lớp, học viên nhớ lâu, thành thạo một số kỹ năng cần thiết, khi trở về cơ sở công tác học viên có thể vận dụng trong hoạt động thực tiễn.

Khi tổ chức thảo luận, xêmina, giảng viên cần phải định hướng, hướng dẫn học viên liên hệ với bản thân, với cơ quan, đơn vị mình đang công tác trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng cũng như nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

Ngoài ra, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre đáp ứng yêu cầu mới còn phải tính đến việc đổi mới quá trình đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng mà cụ thể là thực hiện nghiêm túc các quy trình ra đề, kiểm tra, thi hết môn và tốt nghiệp đúng theo quy định của Học viện.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre theo yêu cầu mới như thế nào?

Trước hết phải thể hiện tính đồng bộ, quan điểm toàn diện trong đổi mới có nghĩa là đổi mới về quá trình đào tạo, bồi dưỡng hướng đến việc nâng cao chất lượng là chính với từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất đồng thời nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ thực tế yêu cầu.

Đổi mới là quá trình lâu dài, đổi mới từng khâu, từng bước. Chú ý khâu đột phá từ việc kích thích lợi ích chính đáng cho các thành viên của nhà trường nhằm tạo động lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ một cách cao nhất khi được phân công.

Trong đổi mới tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, hoài nghi, bi quan. Cái cũ đã lỗi thời bị thay thế bằng cái mới nhưng cái mới thì mới ra đời chưa đủ thực lực để chiến thắng hoàn toàn cái cũ, cần xác định niềm tin sắt đá, lập trường kiên định bảo vệ và tạo điều thúc đẩy cho cái mới phát triển.

Cần có sự thống nhất ý chí và hành động đồng thuận của tập thể tạo tiền đề, động lực cho cái mới ra đời phủ định dần cái cũ lạc hậu, lỗi thời.

Trong quá trình đổi mới cần phát huy cho được vai trò người đứng đầu, nhân tố mới điển hình làm trung tâm của sự đoàn kết tạo thế và lực cho công cuộc đổi mới.

4. Chủ thể và đối tượng cần đổi mới?

4.1. Đối với Đảng ủy và các chi ủy.

Hoàn thành tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề 2015 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một tổ chức cơ sở đảng trong việc đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới của tỉnh.

4.2. Ban Giám hiệu nhà trường.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành quá trình dạy học. Đề ra kế hoạch năm học hàng năm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách sâu sát, toàn diện.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình, giảng dạy, quy trình, quy chế đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, khảo sát hiệu quả sau đào tạo một cách khách quan.

Cần có tầm nhìn xa, rộng dự báo tình hình một cách khoa học, tìm biện pháp khả thi nhằm từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre đáp ứng yêu cầu mới góp phần không nhỏ cho công cuộc ra quân Đồng Khởi mới, nâng vị thế Bến Tre xứng đáng hơn nữa với tinh thần và truyền thống Đồng Khởi năm xưa mà cha anh đã làm nên.  

4.3. Đối với các đoàn thể nhà trường.

Cần xây dựng môi trường dân chủ, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thiết thực và triệt để nhất là thực hiện tốt Quy chế dân chủ của cơ quan. Tạo bầu không khí thoải mái cho từng thành viên của các đoàn thể trong nhà trường thống nhất về tư tưởng cũng như hành động cống hiến với nhiệt huyết và sức lực cao nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

4.4. Đối với học viên.

Đầu vào đúng chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trình độ sơ cấp LLCT, có khả năng học tập LLCT-HC và là cán bộ quy hoạch.

Xác định đúng đắn mục đích, phương pháp học tập, rèn luyện là “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại…”

Tự giác học tập, rèn luyện LLCT-HC, đạo đức cách mạng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt lời dạy của Người: Cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

4.5. Đối với các cơ quan ban ngành có liên quan.

Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Vụ Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Học viện lãnh đạo, quản lý về chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giáo trình và quá trình thực thi chương trình, giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Sau một năm thực hiện giáo trình mới hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (năm 2014) bộc lộ những ưu khuyết điểm cần phải được khắc phục.

Đối với cấp ủy và chính quyền ở cơ sở, cần thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với quy hoạch cán bộ, gắn với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoặc cán bộ trong quy hoạch;

Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; tăng cường bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết cho cán bộ công chức, viên chức để làm tốt công việc được giao; đề xuất việc biên soạn và lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm của công chức;

Thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 4 Điều 4, Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ (thời gian thực hiện là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết).

4.6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý cán bộ học viên  trong quá trình đào tạo và sau đào tạo.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học viên về các Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy để phối hợp quản lý tốt việc học tập và rèn luyện của học viên.

Sau khi học viên ra trường trở về địa phương, cơ sở công tác, nhà trường tổ chức khảo sát hiệu quả sau đào tạo và những nhu cầu cập nhật thông tin, bồi dưỡng chức danh để cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Tóm lại, đội ngũ giảng viên của trường phải đạt chuẩn về nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống để truyền thụ kiến thức, là cán bộ tuyên truyền của Đảng và là tấm gương sáng cho học viên. Chương trình giáo trình thể hiện rõ tính khoa học, cách mạng, phê phán…

5. Một số đề xuất, kiến nghị chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh trong những năm tới

Kiến nghị với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chương trình, giáo trình và các quy chế thực hiện.

 Trước hết nên tăng thời gian lên lớp ở các bài học trong chương trình do khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý, giảng dạy.

Tránh sự trùng lắp về nội dung ở các môn như trên đã nêu. Có quy chế cụ thể về việc đánh giá kết quả nghiên cứu thực tế sau khi kết thúc 04 môn LLMLN, TTHCM.

Tăng thời gian nghiên cứu, thảo luận, kiểm tra và thi hết môn để người học có sự chuẩn bị cho hoàn hảo. Đặc biệt là tăng cường thi vấn đáp rèn luyện kỹ năng nói cho người học.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm sâu sát hơn nữa đối với nhà trường nhất là tăng cường các nguồn lực tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần quan tâm tuyển dụng mới, bổ sung đủ số lượng giảng viên chiếm 2/3 tổng biên chế; tiếp tục đưa giảng viên đi đào tạo sau đại học, phấn đấu đến năm 2020, có trên 80% giảng viên đạt chuẩn cao cấp lý luận chính trị - hành chính và chuyên môn từ thạc sĩ trở lên.

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy nhà trường tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học nhằm trao đổi, thảo luận làm sáng tỏ những vấn đề từ thực tiễn, bổ sung lý luận và đề xuất cho lãnh đạo tỉnh những chính sách, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng ủy và chính quyền các đơn vị cơ sở nên gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách thống nhất có chiến lược và quy trình cụ thể tránh trường hợp đào tạo xong nhưng phân công trái chuyên môn không phát huy được.

Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở cần có sự quan tâm, gắn bó với nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp mình. Có chính sách, chế độ thỏa đáng trong khả năng cho phép nhằm khuyến khích người học.

Đối với Bến Tre, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ cách mạng mới của tỉnh. Song song đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trường Chính trị cung cấp các nguồn lực để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X đã tạo ra một sinh khí, một khởi sắc mới với những tâm huyết đáng trân trọng là đưa tỉnh nhà phát triển ngang hàng với các tỉnh trong khu vực.

Đối với Trường Chính trị Bến Tre, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành chương trình, giáo trình mới và các quy chế, quy định việc thực hiện cùng với sự quan tâm đầu tư cung cấp các nguồn lực của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự trưởng thành và vững vàng về mặt chuyên môn của đội ngũ giảng viên nhà trường với cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên thì nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở của Trường Chính trị Bến Tre đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh trong những năm tới là hoàn toàn có tính khả thi và sẽ đạt hiệu quả cao./.

Tin khác