Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ năm, 22 Tháng 2, 2024 - 18:33

Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược

Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng

 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, kết thúc chiến tranh vĩ đại bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong cuộc kháng chiến này, Đảng và nhân dân ta phải đương đầu với một thế lực xâm lược điển hình về tính chất hung bạo và sự hiếu chiến, mạnh hơn ta gấp nhiều lần về tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự cũng như về vũ khí hiện đại, trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến tranh.

Để giành được thắng lợi, cách mạng phải tập hợp lực lượng, phải phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tạo ra sức mạnh ngày càng to lớn, sử dụng sức mạnh một cách có hiệu quả nhất; đồng thời nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu của kẻ thù, khoét sâu điểm yếu của chúng để từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng, tiến đến tạo ra lực lượng mạnh hơn địch để giành thắng lợi cuối cùng.

Lực lượng cách mạng không chỉ là lực lượng kinh tế - kỹ thuật mà phải là lực lượng tổng hợp trên nhiều lĩnh vực. Đó là sự kết hợp sức mạnh chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa; sự kết hợp lực lượng nhỏ và lớn, cá nhân và tập thể, địa phương và cả nước; sự kết hợp sức mạnh của truyền thống với sức mạnh hiện tại, sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của cả ba dòng thác cách mạng của thời đại. Sự kết hợp toàn bộ sức mạnh đó tạo nên sức mạnh vật chất to lớn, tức là sức mạnh tổng hợp của cách mạng, của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Một câu hỏi được đặt ra: Đảng ta đã tạo ra và sử dụng sức mạnh tổng hợp như thế nào để đánh bại một đội quân có tiềm lực kinh tế, quân sự khổng lồ như quân đội Mỹ?

Nguồn gốc đầu tiên, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta.

Đường lối chính trị đúng đắn, có ý nghĩa bao trùm của Đảng ta là đường lối giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự kết hợp hai ngọn cờ thể hiện tập trung ở việc xác định nhiệm vụ mỗi miền và việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cách mạng hai miền, hướng tới mục tiêu chung của cách mạng cả nước nhằm tạo ra và nhân lên sức mạnh tổng hợp to lớn của cả nước đánh giặc. CNXH được xây dựng trên miền Bắc là sức mạnh hiện thực đảm bảo cho miền Bắc có đủ điều kiện cùng một lúc vừa chi viện về sức người, sức của cho miền Nam, vừa giữ vững sản xuất, đương đầu, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ.

Đó là sức mạnh của độc lập dân tộc, của tình cảm Bắc - Nam một nhà. Sức mạnh của cách mạng miền Nam, trước hết là sức mạnh của độc lập dân tộc, đồng thời là sức mạnh của CNXH. Đồng bào, chiến sĩ miền Nam chiến đấu không chỉ để giải phóng miền Nam mà còn để bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, Đảng ta chỉ rõ: Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh đánh đổ ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam là hai nhiệm vụ thuộc hai chiến lược cách mạng khác nhau, nhưng gắn bó chặt chẽ, ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy nhau phát triển trong một thể thống nhất. Trong đó, miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam.

Rõ ràng, đây là một hình thái mới của sự kết hợp hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phản ánh đúng nguyện vọng và ý chí quyết tâm của nhân dân ta, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, con người Việt Nam và xu thế tiến bộ của nhân loại, tạo sự đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tổng hợp để đánh và thắng Mỹ.

Đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng là nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đường lối quân sự của Đảng ta là đường lối chiến tranh cách mạng của quần chúng nhân dân. Đường lối chính trị, đường lối quân sự là nền tảng để tập hợp, phát huy sức mạnh rộng rãi nhất của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của truyền thống với sức mạnh của hiện tại, kết hợp sức mạnh của toàn dân tộc với sức mạnh của ba dòng thác cách mạng của thời đại, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, để Đảng đề ra đường lối đúng đắn đã huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân đánh thắng quân đội nhà nghề, được trang bị vũ khí hiện đại như đế quốc Mỹ.

Nguồn gốc thứ hai là, Đảng ta đã sử dụng các phương pháp cách mạng và sử dụng một cách sáng tạo các phương pháp cách mạng đó để đánh thắng đế quốc Mỹ.

Chúng ta có đường lối chính trị đúng đắn nhưng không có phương pháp cách mạng sáng tạo, thì không thể tạo ra được sức mạnh tổng hợp. Do đó, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng gắn bó chặt chẽ với nhau. Đường lối đúng, cùng với phương pháp cách mạng sáng tạo, phù hợp là tiền đề để Đảng phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo toàn dân đánh thắng giặc Mỹ. Đảng ta sử dụng các hình thức và các phương pháp cách mạng bao gồm:

Một là, sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng: Lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân;
Hai là, tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nông thôn và từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng;
Ba là, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao;
Bốn là, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi dậy và tiến công, tiến công và nổi dậy;
Năm là, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: Rừng núi, nông thôn; đồng bằng và thành thị;
Sáu là, đánh địch bằng ba mũi giáp công: Quân sự, chính trị và binh vận;
Bảy là, kết hợp ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ;
Tám là, thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ;
Chín là, nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài, đồng thời biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ mở những trận tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt đè bẹp quân địch, giành thắng lợi cuối cùng.

Các hình thức và phương pháp trên là một thể thống nhất, có quan hệ hữu cơ với nhau, tạo nên chiến lược tổng hợp và nghệ thuật quân sự của chiến tranh cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả rực rỡ của sự vận dụng sáng tạo lý luận về bạo lực cách mạng và khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh nước ta, tham khảo kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của các nước, đặc biệt là phát triển đến trình độ cao trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như của toàn bộ cuộc đấu tranh cách mạng từ khi Đảng ta ra đời đến nay.

Đảng ta đã biết kết hợp toàn bộ đường lối chính trị, đường lối quân sự và phương pháp cách mạng sáng tạo đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cực kỳ to lớn để Đảng ta lãnh đạo toàn dân đánh thắng một thế lực giàu mạnh nhất, hung bạo nhất, đế quốc Mỹ kết thúc chiến tranh bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong thời đại ngày nay, ở nước ta khi độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự bắt đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ có sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta rút ra kinh nghiệm quý báo để vận dụng một cách khoa học vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Tuy nhiên, kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội là thách thức rất lớn đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Vì đây là, một quá trình biến đổi cách mạng toàn diện, liên tục, sâu sắc, triệt để, một quá trình xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần...Đó là, quá trình đấu tranh gay go, phức tạp giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Để vượt qua những khó khăn to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng tiến nhanh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải tạo ra và sử dụng sức mạnh tổng hợp của cách mạng trong giai đoạn mới.

Chính nhờ kết hợp toàn bộ sức mạnh tổng hợp đường lối của Đảng ta đã phản ánh đúng quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ta để góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của thời đại.

Gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một được cải thiện, vị thế của đất nước ngày một được khẳng định trên trường quốc tế. Những thành tựu của cách mạng đạt được là kết quả việc thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. Tạo ra và sử dụng sức mạnh tổng hợp trong giai đoạn mới của cách mạng chính là quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng trong mỗi người, mỗi ngành, mỗi cơ sở từ địa phương đến cả nước góp phần thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam phồn thịnh, văn minh./.

Tin khác