Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 15:54

Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre - Một năm nhìn lại

Nguyễn Thị Hiền
                                                                                 Phó Trưởng phòng Đào tạo
 
Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, đạo đức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 đã được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, năm qua nhà trường đã triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt được kết quả như sau:

Về đào tạo: 23 lớp với 1.924 học viên. Trong đó:

* Các lớp chuyển tiếp: 12 lớp, 983 học viên, bao gồm:

- Lớp Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính: 02 lớp, 220 học viên.
- Đại học: 02 lớp, 240 học viên. 
- Lớp Trung cấp LLCT-HC: có 08 lớp, 523 học viên.

* Các lớp mới: 03 lớp, 255 học viên, bao gồm:

- Lớp Đại học Luật Dân sự khóa 2;
- 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngành Giáo dục khóa 17, 18.

* Các lớp ngoài kế hoạch: 08 lớp, 686 học viên

- 02 lớp Đại học Hành chính, 176 học viên.
- Lớp Đại học Kinh tế và Quản lý công: Liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Luật đào tạo theo dạng kinh phí xã hội hóa (63 học viên);
- 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Trại giam Châu Bình và Mỏ Cày Bắc) theo nhu cầu của đơn vị phối hợp (216 học viên) và lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 30 (do kéo dài thời gian đào tạo);
- 02 lớp đào tạo Nguồn Tỉnh ủy: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy (158 học viên).
Về bồi dưỡng: 24 lớp, 2.836 học viên.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị còn phối hợp mở 04 lớp ngoài kế hoạch là: Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc Cao Đài Tiên Thiên; lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 3; lớp Tập huấn Hội Cựu Thanh niên xung phong và lớp Tập huấn Cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm qua Trường Chính trị Bến Tre bám theo kế hoạch được duyệt để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Mọi sự điều chỉnh đều được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, trong thực hiện đảm bảo nghiêm túc theo quy chế và phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cùng với việc coi trọng mở các lớp đào tạo theo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nhà trường còn đẩy mạnh liên kết đào tạo (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Hành chính…) để mở các lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, cử nhân hành chính, đại học các chuyên ngành khác,…góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức ở địa phương. Trong tổ chức liên kết đào tạo, từng bước chuyển dần theo hình thức xã hội hóa, kinh phí học tập theo chủ trương của UBND tỉnh.

Một nét mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Năm 2014, thực hiện theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về “chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Trường Chính trị đã tổ chức được 02 lớp đào tạo Nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 và đang phối hợp với các huyện uỷ, Thành ủy thành phố Bến Tre và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4.

Đánh giá nguyên nhân đạt được kết quả trên là do nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu và đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Mặt khác, Trường Chính trị Bến Tre đã chủ động, tích cực hơn trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng cơ sở vật chất, vừa phát huy nội lực, vừa tạo sự liên kết với các Học viện để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện tổ chức các lớp đào tạo còn chậm so kế hoạch; vẫn còn tình trạng học viên các lớp hệ tập trung (nguồn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã) từng lúc phải về cơ quan giải quyết công việc. Chính vì vậy, kết quả học tập không cao.

Nguyên nhân hạn chế trên là do: Cở sở vật chất đang trong giai đoạn sửa chữa 04 hội trường lớn: 03 xây mới, 01 phục vụ cho lớp Nguồn Tỉnh ủy. Do đó, đối với các lớp số lượng đông rất bị động, không thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Hơn nữa, từ tháng 8/2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mới nhưng việc biên soạn giáo trình chậm, vì vậy, nhà trường phải chờ khi có tài liệu và tiến hành phân công bài giảng. Chính vì vậy, việc mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính còn rất chậm.         Có thể khẳng định rằng, trong năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường đã đáp ứng nhu cầu về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Công tác quản lý và quy trình đào tạo có nhiều đổi mới. Trong đào tạo, bồi dưỡng luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm phương châm gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục đáng kể tình trạng sách vở, giáo điều. Nhà trường đã thực hiện phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố hợp lý trong các phương pháp truyền thống với năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; tiến hành chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và lý luận chính trị cho học viên thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Trong hoạt động dạy - học, vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vừa tích cực đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên môn theo hướng chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế.  

Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, việc đổi mới phương pháp học tập, xây dựng động cơ và ý thức học tập của học viên cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở các quy chế về chiêu sinh, học tập, thi hết môn, viết tiểu luận,…do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, Trường Chính trị Bến Tre đã cụ thể hóa để quản lý chặt chẽ quá trình dạy và học. Việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được đổi mới, nội dung tổng hợp, kiến thức rộng, không giới hạn nội dung ôn tập, có sự vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre sẽ tập trung thực hiện:

* Về đào tạo: 22 lớp, số lượng: 1.935 học viên. Trong đó: 07 lớp mới, số lượng: 600 học viên và 15 lớp cũ của năm 2014 chuyển tiếp sang, số lượng: 1.335 học viên.

* Về bồi dưỡng: 27 lớp, số lượng:  3.717 học viên. Trong đó, Khối Đảng: 15 lớp, 1.804 học viên; Khối Nhà nước: 06 lớp, 856 học viên; Khối Đoàn thể: 06 lớp, 1.057 học viên.       

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, trong thời gian tới, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Quản lý tốt việc thực hiện quy chế đào tạo đặc biệt là những quy định về thi, kiểm tra; duy trì tốt nền nếp dạy và học; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường hướng dẫn bài tập tình huống; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn; học đi đôi với hành” tăng cường quản lý các khâu tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học.

- Tăng cường và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Với những nỗ lực và cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Trường Chính trị Bến Tre sẽ xứng đáng là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ trong thời gian tới./.

Tin khác