Lịch thi lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (ngày 05/4/2023)

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C52
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch thi lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (ngày 05/4/2023)

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh