Lịch thi lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân (ngày 21/3/2023)

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C51
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch thi lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân (ngày 21/3/2023)

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh