Lịch thi lại Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; lớp TC LLCT C60

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C60
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch thi lại Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; lớp TC LLCT C60

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh