Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT hệ không tập trung ngành Giáo dục khóa 30 (GD30); từ ngày 11/3 đến ngày 21/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
Báo cáo thực tế
Năm học
2023

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT hệ không tập trung ngành Giáo dục khóa 30 (GD30); từ ngày 11/3 đến ngày 21/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh