Lịch nghiên cứu thực tế, lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 05/1/2023 đến ngày 16/01/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C52
Học phần:
Báo cáo thực tế
Năm học
2022

Lịch nghiên cứu thực tế, lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 05/1/2023 đến ngày 16/01/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh