Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT GD31, từ ngày 07/2 đến ngày 16/02/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD31
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT GD31, từ ngày 07/2 đến ngày 16/02/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh