Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT C60; từ ngày 18/3 đến ngày 27/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C60
Học phần:
Báo cáo thực tế
Năm học
2024

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT C60; từ ngày 18/3 đến ngày 27/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh