Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT C59, từ ngày 08/4 đến ngày 22/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C59
Học phần:
Báo cáo thực tế
Năm học
2024

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT C59, từ ngày 08/4 đến ngày 22/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh