Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A43; từ ngày 19/3 đến ngày 28/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A43
Học phần:
Báo cáo thực tế
Năm học
2024

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A43; từ ngày 19/3 đến ngày 28/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh