Lịch nghiên cứu thực tế Lớp TC LLCT A38; từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A38
Học phần:
Báo cáo thực tế
Năm học
2023

Lịch nghiên cứu thực tế Lớp TC LLCT A38; từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh