Lịch học tập Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lớp TC LLCT C53, từ ngày 10/5 đến ngày 23/5/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Năm học
2022

Lịch học tập Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lớp TC LLCT C53, từ ngày 10/5 đến ngày 23/5/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh