Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 29/3/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C52
Học phần:
Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin
Năm học
2022

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 29/3/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh