Lịch học tập lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh) Phần học: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 20/2 đến ngày 03/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học tập lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh) Phần học: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 20/2 đến ngày 03/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh