Lịch học tập Lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/8 đến ngày 06/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
Xây dựng Đảng
Năm học
2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/8 đến ngày 06/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh