Lịch học tập lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 10/5 đến ngày 29/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)
Học phần:
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học tập lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 10/5 đến ngày 29/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh