Lịch học tập lớp TC LLCT C57, Học phần: Kinh tế chính trị về PTXS TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 14/4 đến ngày 26/4/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học tập lớp TC LLCT C57, Học phần: Kinh tế chính trị về PTXS TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 14/4 đến ngày 26/4/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh