Lịch học tập Lớp TC LLCT C54, Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 08/8 đến ngày 18/8/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C54
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT C54, Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 08/8 đến ngày 18/8/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh