Lịch học tập Lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 05/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..
Năm học
2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 05/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh