Lịch học tập lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 10/5 đến ngày 27/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A44
Học phần:
Học phần: Kiến thức bổ trợ
Năm học
2024

Lịch học tập lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 10/5 đến ngày 27/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh