Lịch học tập lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 19/3 đến ngày 08/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A42
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học tập lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 19/3 đến ngày 08/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh