Lịch học tập lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 11/01 đến ngày 29/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A42
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học tập lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 11/01 đến ngày 29/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh