Lịch học tập lớp TC LLCT A41, Phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 05/8 đến ngày 07/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A41
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học tập lớp TC LLCT A41, Phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 05/8 đến ngày 07/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh