Lịch học tập lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Phấn học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 05/8 đến ngày 25/8/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A40
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học tập lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Phấn học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 05/8 đến ngày 25/8/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh