Lịch học tập lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 25/8 đến ngày 28/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A40
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học tập lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 25/8 đến ngày 28/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh