Lịch học tập lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 29/11 đến ngày 21/12/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A38
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học tập lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày  29/11 đến ngày 21/12/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh