Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT-HC C52
Học phần:
Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...
Năm học
2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh