Lịch học tập (Giảng trực tuyến điều chỉnh lần 8) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 09/3 đến 07/4/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD31
Học phần:
Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..
Năm học
2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến điều chỉnh lần 8) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 09/3 đến 07/4/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh