Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 11/02 đến 01/3/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD31
Học phần:
Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM
Năm học
2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 11/02 đến 01/3/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh