Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 3) Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Lớp TC LLCT C53, từ ngày 01/3 đến 17/3/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin
Năm học
2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 3) Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Lớp TC LLCT C53, từ ngày 01/3 đến 17/3/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh