Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 09/5 đến ngày 23/5/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD31
Học phần:
Kinh tế chính trị Mác Lênin
Năm học
2022

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 09/5 đến ngày 23/5/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh