Lịch học tập (điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD30, từ ngày 15/4 đến ngày 26/4/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT GD30
Học phần:
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2022

Lịch học tập (điều chỉnh lần 4) Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT GD30, từ ngày 15/4 đến ngày 26/4/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh